ส.ค. 02

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักฯ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมนำชมงานบริการห้องสมุด ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันนี้ 1 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ มทร.ธัญบุรี

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/08/02/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0/