ธ.ค. 24

แจ้งเวลาปิดบริการกรณีพิเศษ

เนื่องจากทาง มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดงานราชมงคลสัมพันธ์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดจัดงานเลี่้ยงปีใหม่ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560  สำนักฯ ขอแจ้งปิดบริการอาคารวิทยบริการ เวลา 18.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/12/24/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%9e-3/