ม.ค. 03

แจ้งขยายเวลาเปิดบริการเต็มทุกพื้นที่ช่วงสอบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นช่วงระหว่างสอบกลางภาค สำนักฯ ขอแจ้งขยายเวลาเปิดบริการอาคารวิทยบริการ  ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 มกราคม 2561 เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขยายเปิดบริการทุกพื้นที่ถึงเวลา 24.00 น.  สำหรับวันเสาร์-วันอาทิตย์เปิดให้บริการตามปกติถึงเวลา 21.00 น.

20180103

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/03/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/