ก.พ. 13

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ได้นำบุคลากรของสำนักฯ เข้าศึกษาดูงานบริการห้องสมุด และบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง Data Center มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

20180207-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87147

20180207-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%8749
20180207-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87149

20180207-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87138

20180207-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87159

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/02/13/%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%81/