Category: ฐานข้อมูลออนไลน์

Sep 09

การเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล http://www.turnitin.com นักศึกษา :  ติดต่อขอรับ Class ID ในการสมัครใช้งานได้ที่ ชั้น 3  แสดงประจำตัวบัตรนักศึกษาขอรับรหัส อาจารย์ : กรอกข้อมูลผ่านเว็บ เพื่อให้ admin สมัครให้ได้เท่านั้น สมัครสมาชิก และ คู่มือ การเข้าใช้งาน 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30827

Mar 12

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Corpus & Hoover

  ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ใช้งานฐานข้อมูล Corpus & Hoover   สามารถติดต่อขอ username และ Password ในการเข้าระบบ Corpus โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาติดต่อ ชั้น 3  ห้อง e-Library ในวันและเวลาราชการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30244

Feb 13

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus)

    ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus)  ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มีในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญใน การนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 บริษัทในประเทศ ( http:// www.bol.co.th/corpus) ฐานข้อมูล Corpus ซึงรวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งให้รายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก สามารถติดต่อขอ uresname และ Password ในการเข้าระบบ Corpus โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาที่ห้อง e-Library ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ  คู่มือการใช้งาน CORPUS Training Manual

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27751

Oct 04

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล JoVE (Journal of Visualized Experiments)

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล JoVE (Journal of Visualized Experiments) เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ Jove ให้บริการในรูปแบบ Peer-reviewed Journals ซึ่งนำเสนอผลงานการวิจัย หรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Biological, Medical, Chemical และ Physical ในรูปแบบวิดีโอ ฐานข้อมูล   สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2561 สามารถใช้งานได้ที่  https://www.jove.com/ คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก   https://www.facebook.com/RMUTTLibrary/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29374

May 21

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate     สามารถใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก้นยายน 2561 Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระและวีดีโอ ในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆ   สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28650

Apr 20

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลGale Academic OneFile

Gale Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ   สามารถใช้งานได้ที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  รายละเอียดเพิ่มเติม  Gale Academic OneFile 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28526

Dec 08

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล Corpus

ฐานข้อมูลคอร์พัส (Corpus) รวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย    ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มีในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญใน การนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 บริษัทในประเทศ ( http:// www.bol.co.th/corpus)  คู่มือการใช้งาน CORPUS Training Manual   ติดต่อขอ uresname และ Password ในการเข้าระบบ Corpus  นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ติดต่อได้ที่ ชั้น 3 ห้อง e-Library ในวันและเวลาราชการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26643

Aug 18

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile   ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560   ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655    สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26535

Apr 12

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์

Britannica Online Academic เป็นฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ทางด้านการศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยและมีคุณภาพสำหรับบุคคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยในการเรียนรู้ และการค้นคว้า โดยในสารานุกรมออนไลน์จะครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้างและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการนำไปใช้อ้างอิง  สามารถใช้งานตั้งแต่วันนี้ถึง  30 มิถุนายน 2560  ได้ที่   http://academic.eb.com    คู่มือการใช้งาน คลิก  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26260

Apr 05

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล

บริษัท EBSCO  เปิดให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source  สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  ถึง  31 ธันวาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655    

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26363