Category Archive: เยี่ยมชม

Sep
13

ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

20170908-libraryrmutt53

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการให้บริการระบบห้อสมุดอัตโนมัติ งานบริการ และงานระบบสารสนเทศ และงานผลิตสื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27094

Aug
02

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

dsc_0100

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักฯ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมนำชมงานบริการห้องสมุด ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันนี้ 1 สิงหาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26677

Apr
27

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.แม่ฟ้าหลวง

21042560llibraryaritrmutt_04

นายนิติ  วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลการ จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานฝึกอบรม การจัดโครงการการหลักสูตร การอบรมสัมมนาของสำนักฯ  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ            

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26487

Mar
09

ต้อนรับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด

06032560llibraryaritrmutt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พิกุลทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจำนวน 250 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมือวันที่ 6 มีนาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26313

Feb
22

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

226022560llibraryaritrmutt_55

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และทีมงานห้องสมุดต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารวิทยบริการ  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26179

Jul
07

ต้อนรับการเยี่ยมชมดูงานการบริหารมหาวิทยาลัย นบม. รุ่น 27

06072559Llibrary@AritRMUTT_73

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับการเยี่ยมชมดูงานการบริหารมหาวิทยาลัย จากคณะ นบม. รุ่น 27 พร้อมสาธิตการใช้ Education technology ณ ห้อง smart classroom อาคารวิทยบริการ และเยี่ยมชมการผลิตรายการฝ่ายการศึกษาทางไกล เมื่อช่วงบ่าย ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24852

Jul
07

ต้อนรับสำนักหอสมุด ม.บูรพา

05072559Llibrary@AritRMUTT_54

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24793

May
19

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนัก

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนงานห้องสมุด เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24659

Dec
23

เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2559 ณ อ่าวบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา และในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ได้นำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์เพื่อทรงพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน    

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23663

Nov
13

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

library@rmutt131158_65

นายธวัชชัย เรืองฉาย หัวหน้าฝ่ายการศึกษาทางไกล และทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะครู และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.และปวส. จำนวน 30 คน  เยี่ยมชม “การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางด้านสารสนเทศ”  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23269

Page 1 of 612345...Last »