Category: ฐานข้อมูลงานวิจัย

Aug 10

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online Academic 

Britannica Online Academic เป็นฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ทางด้านการศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยและมีคุณภาพสำหรับบุคคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยในการเรียนรู้ และการค้นคว้า โดยในสารานุกรมออนไลน์จะครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้างและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการนำไปใช้อ้างอิง  สามารถทดลองใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2561   https://academic.eb.com/levels/collegiate

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28924

May 13

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล National Geographic Virtual    และ  Academic OneFile  ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง  15 มิถุนายน 2558  สอบถามรายละเอียดเพิ่่มเติม โทร. 0 2549 3655 National Geographic Virtual  เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ.1888-ปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ที่   http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20146 Academic OneFile  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ  สามารถใช้งานได้ที่     http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20146  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21854

Jan 21

ฐานข้อมูล Amcrican chemical Sociely Journal (ACS)

Amcrican chemical Sociely Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996สามารถใช้งานได้ที่http://library.rmutt.ac.th หรือhttp://pubs.acs.org/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21543

Sep 23

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล World Global Style Network

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล World Global Style Network (WGSN)  ได้ที่  http://www.wgsn.com/content/section/home.html   ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2557  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655 World Global Style Network (WGSN) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) แบบ Real Time ใช้งานในแบบ Fashion Search Engine  ลักษณะ Web Page เพื่อค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลร่วมสมัย (Trend) ข่าวสาร บทวิเคราะห์ การพยากรณ์ล่วงหน้า รวมถึงงานวิจัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ  เครื่องประดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์   กราฟฟิกและออกแบบสิ่งพิมพ์ สถาปัตย์และการตกแต่งภายใน ธุรกิจการค้าปลีก ข้อมูลของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก  มีเนื้อหามากกว่า 800,000 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20202

Sep 21

ฐานข้อมูล ScienceDirect

ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการ Journal/book ฟรี เป็นเอกสารตั้งแต่ปี 2007-2009 จำนวน 1696 เล่ม ในสาขาวิชา Energy & Engineering และในส่วนที่ได้รับจาก สกอ. เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้องแต่ปี 1995-ปัจจุบัน รายการหนังสือ ScienceDrirect 55 รายชื่อวารสารที่ สกอ. บอกรับ คลิกที่นี่ รายชื่อ e-Book ที่มหาวิทยาลัยบอกรับคลิก คู่มือการใช้งานคลิก เอกสารการอบรมScienceDirect_2012 คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20635

Oct 22

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจทดลองใช้ฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเปิดใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus  เป็นฐาน e-Learning platform ที่ช่วยผู้ใช้งานได้เรียนรู้การติดตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างงานผ่านทาง online course และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซ๊ยนทั้ง 10 ประเทศ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=18462

Oct 07

ฐานข้อมูล Corpus และ Hoover

การขอ Username และ Password ในการเข้าสู่ระบบ  ท่านที่มีความประสงค์ขอ Username และ Password เข้าใช้ฐานข้อมูล Corpus และ Hoover  ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาติดต่อ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง e-Library ในวันและเวลาราชการ  

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=18370

Sep 10

โปรแกรม EndNote คู่มือการใช้งาน

EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Lirary OPAC) หรือ จากการคีย์ข้อมูลบรรณานุกรมท้ายเล่มเข้าโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถจัดเก็บได้ทั้งรูปภาพ ตาราง กราฟ และบรรณานุกรม ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงภายในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไปได้ ดาวน์โหลด โปรแกรม EndNote คู่มือการใช้งาน คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=18264

Mar 20

ฐานข้อมูล Education Research Complete

Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุกการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่องซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Cord journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงรับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Book manographs) และงานวิจัย เฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย  สามารถเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลออนไลน์ทั้ง 2 ฐานได้ที่ http://search.ebscohost.com คู่มือการใช้งาน คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=16714

Feb 11

ขอเชิญใช้งาน e- Research

ProQuest Dissertations & Theses : Full Text เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text)ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=18524