Category Archive: Photo gallery

Dec
15

ต้อนรับผู้ตรวจรับรองมาตราฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27331

Sep
13

ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

20170908-libraryrmutt53

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการให้บริการระบบห้อสมุดอัตโนมัติ งานบริการ และงานระบบสารสนเทศ และงานผลิตสื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27094

Sep
06

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์เยี่ยมชม

20170905-libraryrmutt60

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.และปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและสตูดิโอการถ่ายทำรายการ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 กันยายน 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26984

Sep
01

ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University

ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาในโครงการอบรม International Web Design Contest (iWDC)  และ International Short Film Contest(iSFC)  และ International Computer Programming Contest (iCPC) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมือเวลา11.00-12.00 น. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26896

Aug
09

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีบันทึกเทปถวายพระพร

20170807-libraryrmutt11

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยรองอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมเมธาวี อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26821

Aug
02

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

dsc_0100

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักฯ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมนำชมงานบริการห้องสมุด ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันนี้ 1 สิงหาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26677

Apr
27

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.แม่ฟ้าหลวง

21042560llibraryaritrmutt_04

นายนิติ  วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลการ จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานฝึกอบรม การจัดโครงการการหลักสูตร การอบรมสัมมนาของสำนักฯ  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ            

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26487

Apr
11

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย

11042560llibraryaritrmutt_73

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักฯ และรดน้ำขอพร ผู้อาวุโสของหน่วยงาน และผู้บริหารนายพงษ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26370

Mar
09

ต้อนรับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด

06032560llibraryaritrmutt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พิกุลทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจำนวน 250 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมือวันที่ 6 มีนาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26313

Mar
07

อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 2.0

02032560llibraryaritrmutt_19

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการอบรมให้ความรู้การให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 2.0 ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกสาขาของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  2560  ณ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26267

Page 1 of 21123451020...Last »