Category Archive: library tour

Jan
20

บรรยากาศ Open House วันที่ 20 มกราคม

openhousermutt20012560_0430

ภาพบรรยากาศงานนวัตกรรมสร้างสรรค์งานRT’60 (Open House)   วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ โดยกำหนดให้อาคารวิทยบริการเป็นจุดรับลงทะเบียนงานOpen Houseและกิจกรรม Library Tour เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25892

Jan
20

บรรยากาศ Open House วันที่ 19 มกราคม

openhouse19012560_0141

ภาพบรรยากาศงานนวัตกรรมสร้างสรรค์งานRT’60 (Open House)   วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ โดยกำหนดให้อาคารวิทยบริการเป็นจุดรับลงทะเบียนงานOpen Houseและกิจกรรม Library Tour เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25702

Jan
18

Open House เปิดบ้านราชมงคล

rmuttopenhouse18012560_0170

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานนวัตกรรมสร้างสรรค์งานRT’60 (Open House)   วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 โดยกำหนดให้อาคารวิทยบริการเป็นจุดรับลงทะเบียนงานOpen Houseและกิจกรรม Library Tour เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ                    

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25492

Jan
22

ต้อนรับนักเรียนในงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House)

library@rmuttDSC_0201

บรรยากาศบริเวณด้านหน้าอาคารและกิจกรรม Library Tour  ต้อนรับและนำชมงานบริการของทางอาคารวิทยบริการในกิจกรรมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House) ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียน  ในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559   ที่ผ่านมา          

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23953

Jan
22

ต้อนรับนักเรียนงานเปิดบ้านราชมงคล 2559

library@AritRmutt180159_78

นักเรียนที่มาร่วมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House) เข้ารับชมฉายวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องราชมงคลเธียร์เตอร์ ชั้น 1 และเยี่ยมชมงานบริการของทางอาคารวิทยบริการ (Library Tour)  โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียนในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2559

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23864

Jan
22

Library Tour ต้อนรับนักเรียนงานเปิดบ้านราชมงคล 2559

library@AritRmutt170159_43

บรรยากาศ Library Tour  ต้อนรับและนำชมงานบริการของทางอาคารวิทยบริการในกิจกรรมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House) ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียน  ในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 17 มกราคม 2559   ที่ผ่านมา      

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23765

Jan
19

บรรยากาศงาน Open House วันที่สอง

open house library@rmutt DSC_0196small

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี  จัดโครงการ “เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2557″ “RAJAMANGALA THANYABURI OPEN HOUSE 2014″ ในวันที่ 19 มกราคม 2557  ณ อาคารวิทยบริการ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในงานมีการบรรยายและแนะนำมหาวิทยาลัยฯ  หลักสูตร การเรียนการสอน และการรับสมัครศึกษาต่อ เยี่ยมชมบริการภายในอาคาร

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=19351

Nov
22

Library tour

ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี DSC_0366

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม Library tour รอบเช้าและรอบบ่าย จำนวน 2 กลุ่ม รวม 90 คน โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เป็นผู้ให้ความรู้แนะนำการให้บริการของห้องสมุด เมื่อวันที่ 21 พฤศิจกายน 2555  ท่านใดสนใจเข้า่ร่วมกิจกรรมสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โทร. 0-2549-3636  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=14565

Jul
10

เรียนรู้การสืบค้นสารนิเทศ

DSC09467

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวงค์ ศรีสุวัจฉรีย์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษากลุ่มเรียนวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด เข้ารับฟังการบรรยายให้คำแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลสารนิเทศ (Library Tour) โดยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เพื่อเพิ่มทักษะในการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุด บริการ e-book  ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและบริการอื่นๆ ในวันที่ 4 , 9, 10, 12, กรกฎาคม 2555  ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. และ 13.30-15.30 น. รวมจำนวน  300 คน

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=12231

Jul
09

บริการแนะนำการใช้งานฐานข้อมูล

DSC09347

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สมประจบ อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ นำนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายแนะนำการเข้าใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย การเข้าใช้งาน e-Book  และบริการอื่นๆ ของห้องสมุด  (Library Tour)  มีจำนวน 6 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 27 , 28, 29  มิถุนายน 2555   และ  วันที่ 2, 6, 10 กรกฎาคม 2555 ของภาคการเรียนที่ 1/2555  โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์บรรยายพร้อมให้คำแนะนำ  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=12195

Page 1 of 41234