Category Archive: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Oct
08

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล Corpus

ฐานข้อมูลคอร์พัส (Corpus) รวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย    ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มีในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญใน การนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 บริษัทในประเทศ ( http:// www.bol.co.th/corpus)  คู่มือการใช้งาน CORPUS Training Manual   ติดต่อขอ uresname และ Password ในการเข้าระบบ Corpus  นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ติดต่อได้ที่ ชั้น 3 ห้อง e-Library ในวันและเวลาราชการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26643

Aug
18

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

academiconefileweb

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile   ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560   ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655    สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26535

Apr
15

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Access English

Access-English-150x46

Access English เป็นโปรแกรมในการฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถใช้สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง  31 ธันวาคม 2560  ได้ที่เว็บไซต์  http://accessenglishnow.com/platform

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26253

Apr
12

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์

Britannica Online Academic เป็นฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ทางด้านการศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยและมีคุณภาพสำหรับบุคคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยในการเรียนรู้ และการค้นคว้า โดยในสารานุกรมออนไลน์จะครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้างและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการนำไปใช้อ้างอิง  สามารถใช้งานตั้งแต่วันนี้ถึง  30 มิถุนายน 2560  ได้ที่   http://academic.eb.com    คู่มือการใช้งาน คลิก  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26260

Apr
05

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล

บริษัท EBSCO  เปิดให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source  สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  ถึง  31 ธันวาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655    

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26363

Feb
02

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล e-Book

Oxford Scholaraship

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Book)  Oxford  Scholarship  Online  (OSO)  ได้ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  ถึง  1  มีนาคม  2559 โดยบริษัทบุ๊คเน็ท  เปิดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เข้าทดลองใช้ จากสำนักพิมพ์  Oxford  University  Press  ซึ่งมีหนังสือมากกว่า  12,000  รายชื่อ  ใน  20  สาขาวิชา  เช่น  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  ชีววิทยา  สาธารณสุขและระบาดวิทยา  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  ภาษาศาสตร์  เป็นต้น

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24261

Dec
04

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล A.D.A.M.

interactiveanatomy

บริษัท  SE-ED  เปิดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดลองใช้ฐานข้อมูล A.D.A.M. Interactive Anatomy (AIA) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง  31  ธันวาคม  2558 A.D.A.M. Interactive Anatomy (AIA) เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่รวบรวมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวสามมิติข้อความ และเสียง สารานุกรม บทเรียน และแบบฝึกหัดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://www.interactiveanatomy.com

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23502

Nov
25

ขอเชิญทดลองให้ฐานข้อมูล GVRL

GVRL

บริษัท GALE CENGAGE Learning ได้ให้บริการทดลองใช้ฐานข้อมูล eBooks (GVRL : Gale Virtual Reference Library)    สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลนี้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2558 Gale Virtual Reference Library  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) สาขาวิชาต่างๆ อาทิ ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ศาสนา และ เทคโนโลยี และยังสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Academic OneFile ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia45?id=thrmutt

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23458

Jan
05

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ACMDL_Logo2

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ของAssociation for Computing Machinery (ACM)เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมที่จัดพิมพ์โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาของเอกสารประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review และบทความฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1985- ปัจจุบัน     ได้ที่เว็บไซต์ http://dl.acm.org/dl.cfm

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21490

Dec
30

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center

Testing@Education

ฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center เป็นฐานข้อมูลที่รวมรวบแบบทดสอบ, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทั่วไปที่สนใจ มีการสืบค้นรายชื่อ และรายละเอียดของสถานศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงแหล่งทุนการศึกษาอีกด้วย ซึ่งรวบรวมแบบทดสอบ ข้อมูล และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มล่าสุดที่ทางผู้ผลิตได้ตีพิมพ์ Online จะแสดงผลชุดข้อสอบและข้อมูลการศึกษาในรูปแบบ HTML และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF  โดยมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะแนวทางการศึกษาและการแนะแนว วิชาชีพต่างๆ รวมถึงแบบทดสอบต่างๆ ดังนี้ High School Tools – การทดลองทำข้อสอบระดับมัธยม College Prep Tools – การทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา Career Tools –  การทดลองทำข้อสอบเพื่อเข้าทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ สร้าง Resume ส่วนตัวเพื่อใช้สมัครงาน ทดสอบลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอง Graduate School Tools – การทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมเข้าเรียนในระดับปริญญาโท International Tools – การทดลองทำข้อสอบทางด้านภาษา และการสอบเพื่อขอสัญชาติอเมริกัน Family College Planning Center – การวางแผนการเรียนและวางแผนค่าใช้จ่ายในการศึกษาในต่างประเทศ มีการฝึกฝนภาษาตามสายอาชีพงาน และการทดสอบแนวข้อสอบ TOEFL, TOEIC และ  U.S. citizenship.  โดยสามารถดูผลคะแนนการสอบได้ทันที

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21358

Page 1 of 212