May 7, 2019 archive

May 07

แจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการ  เนื่องจากจะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ขอแจ้งปิดบริการเวลา 20.00 น.   จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30362

May 07

แจ้งการชำระเงินผ่าน QR Payment ค่าปรับและค่าปริ้นงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งกำหนดวิธีการชำระเงินค่าปรับหนังสือ งานบริการยืมคืน  และการชำระค่าปริ้นงาน บริการ IT Zone  จะเริ่มใช้การชำระผ่าน QR PAYMENT เท่านัั้น  ได้ทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป (งดชำระเงินสด)

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30354