Aug 25

ขอเชิญชวนเข้าใช้ e-book

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดซื้อ e-book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ e-book  ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็ม สะดวก รวดเร็วในการค้นหา คลิกที่นี่

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=12998