Apr 26

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

ผู้แต่ง : พรรณี  สวนเพลง

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555

บรรณลักษณ์ : 600  หน้า

ISBN :  9786160812486

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 58.65 พ273ร

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่นนี้ได้บูรณาการศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกันซึ่งนำเสนอองค์ความรู้จากผลการวิจัยที่สอดแทรกผลการวิจัยและนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน ส่วนที่ 2 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ ส่วนที่ 3 กลยุทธ์และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่วนที่ 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ และส่วนที่ 5 กรณีศึกษา ตัวอย่างบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=17246