Feb 20

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. ธัญบุรี “เรียนรู้วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด”

น้องๆ นักเรียนชั้น ป. 2 จากโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี  เรียนรู้วิธีการค้นหาหนังสือในห้องสมุด ผ่านเว็บไซต์ http://www.opac.rmutt.ac.th/ และการสืบค้นใช้งานกูเกิล ที่เว็บไซต์ www.google.co.th โดยมีคุณเยาวลักษณ์ แสงสว่าง และทีมงานบรรณารักษ์คอยให้คำแนะนำ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.30 น.  ณ IT Zone อาคารวิทยบริการ

library@rmutt_200557-078

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21619