Nov 12

บริการจองห้อง Discussion

bookingsiteระบบบริการจองห้อง Discussion Room  จองห้องผ่านทางเว็บไซต์   http://www.bookingroom.rmutt.ac.th:8080/  เปิดจองเวลา 8.30 น.เป็นต้นไป

ผู้จองสมัครสมาชิก  และรายละเอียดขั้นตอนการจองห้อง   ดังนี้

 1. ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถทำการจองห้องได้
 2. ระบบจองห้องฯ ให้บริการจองห้องตามเวลาทำการของอาคารวิทยบริการ
  จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-24.00 น.    เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-21.00 น.   
 3. ห้อง Discussion 4-1 และ 4-2  ปกติเปิดให้บริการถึงเวลา 21.00 น.
 4. เมื่อถึงเวลาใช้ห้อง  ให้ติดต่อเจ้าหน้าเพื่อขอรับกุญแจภายใน 15 นาที  ( มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ห้องของท่าน)
  ติดต่อขอรับกุญแจได้ที่
  จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เคาเตอร์บริการชั้น 3 และ 4
  จันทร์-ศุกร์ 16.30-24.00 น. ห้อง E-library Room ชั้น 3
  เสาร์-อาทิตย์ 08.30-21.00 น. ห้อง E-library Room ชั้น 3
 5.  เมื่อเสร็จสิ้นการใช้ห้องแล้ว กรุณานำส่งกุญแจคืนที่เคาร์เตอร์บริการ
 6. ระบบจองห้อง Discussion Room เว็บไซต์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th:8080/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23114