«

»

Apr
15

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Access English

Access-English-150x46

Access English เป็นโปรแกรมในการฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถใช้สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง  31 ธันวาคม 2560  ได้ที่เว็บไซต์  http://accessenglishnow.com/platform

ในการเข้าใช้งานให้ลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ โดยคลิกที่ Create account กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand เลือกสถาบันที่สังกัด จากนั้นนำ e-mail ที่สมัครพร้อม password ที่กำหนดไว้ไปใช้สำหรับล็อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655
เพิ่มเติม ที่มา: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20146

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26253

Leave a Reply