Apr 12

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์

britannica_logoBritannica Online Academic เป็นฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ทางด้านการศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยและมีคุณภาพสำหรับบุคคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยในการเรียนรู้ และการค้นคว้า โดยในสารานุกรมออนไลน์จะครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้างและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการนำไปใช้อ้างอิง  สามารถใช้งานตั้งแต่วันนี้ถึง  30 มิถุนายน 2560  ได้ที่   http://academic.eb.com    คู่มือการใช้งาน คลิก

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26260