Mar 07

อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 2.0

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการอบรมให้ความรู้การให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 2.0 ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกสาขาของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  2560  ณ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

02032560llibraryaritrmutt_1902032560llibraryaritrmutt_30

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26267