«

»

Jan
16

แจ้งเวลาปิดทำการ และพื้นที่ให้บริการช่วงงานราชมงคลธัญบุรีเกมส์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดใช้พื้นที่อาคารวิทยบริการ  ชั้น 1 และ ชั้น 2 เพื่อเป็นกองอำนวยการร่วม และ PRESS CENTER งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561  ดังนี้

  • ปิดงานบริการชั้น 1 (บริการยืม-คืนหนังสือ, IT zone)  และงานบริการชั้น 2
  • เปิดพื้นที่ให้บริการฉพาะชั้น 3 และ ชั้น 4
  • ปิดทำการเวลา 16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27406

Leave a Reply