May 07

แจ้งการชำระเงินผ่าน QR Payment ค่าปรับและค่าปริ้นงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งกำหนดวิธีการชำระเงินค่าปรับหนังสือ งานบริการยืมคืน  และการชำระค่าปริ้นงาน บริการ IT Zone  จะเริ่มใช้การชำระผ่าน QR PAYMENT เท่านัั้น  ได้ทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป (งดชำระเงินสด)

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30354