Feb 06

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงห้อง Data Center

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินปรับปรุงห้อง Data Center ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ระหว่างการปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อระบบการใช้งานสารสนเทศในบางช่วงเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31432