Sep 09

วันและเวลาเปิดทำการ (ช่วงสถานการณ์ Covid-19)   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาเปิดทำการอาคารวิทยบริการ พื้นที่ให้ตามปกติในรูปแบบใหม่แบบนิวนอร์มอล (New Normal) จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในทุกพื้นที่

วันและเวลาทำการ (ช่วงสถานการณ์ Covid-19)
📌วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น.
📌วันเสาร์ -วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
📌ปิดบริการ : วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ การเข้าใช้บริการพื้นที่อาคารวิทยบริการ
1. มือถือสแกน QR Code เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ
2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์
3. สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่

ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ป้องการเพื่อลดโอกาสการรับและการกระจายแพร่เชื้อโรค

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=32143