Return to งานบริการ

พัฒนาทักษะด้านภาษา

  • SPEEXX (CLT)

SPEEXX เป็นโปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา คนทำงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งออกแบบโดย digital publishing ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างลงตัว โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและง่ายต่อการใช้งาน มีบทเรียนในส่วนของไวยกรณ์ คำศํพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความด้วย

อ่านเพิ่มเติม…

  • RT-TEP

RT-TEP คืออะไร
เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ English Language Testing Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ the University of the Arts London ทำการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน Password ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์ ชุดข้อสอบถูกออกแบบโดยนักวิชาการชั้นนำเพื่อทำการสอบและ ประเมินผลโดยเน้นความสมดุลระหว่างความต้องการของนักศึกษาเพื่อความสะดวกและการเข้าถึง โดยมีผลสอบที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง การทดสอบมาตรฐาน Password เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.training.rmutt.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและโอกาสในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษา เอ.ยู.เอ. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรดังกล่าว โดยจะทำการเปิดสอนในระยะแรกที่อาคารวิทยบริการ และย้ายไปที่ อาคาร iWork@RT สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การเรียนการสอนจะดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่ผ่านการคัดเลือกจาก AUA ว่าเป็นผู้มีประสบการ์ณด้านการสอน เป็นผู้ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน

อ่านเพิ่มเติม…

  • ELLIS

โปรแกรม ELLIS คืออะไร
ELLIS เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุดในทุกระดับภาษาจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก การเรียนจะมีลักษณะเป็น Interactive Multimedia Computer ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเลือกเวลาเรียนที่คุณสะดวกและเลือกระดับภาษาที่เหมาะสมกับตัวคุณได้ด้วยการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โปรแกรม ELLIS นี้ได้รับการพัฒนาจากนักภาษาศาสตร์ชื่อ Dr.Frank Otto โดยใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นระยะเวลานาน จนพัฒนาซอฟแวร์นี้ให้มีความสามารถทัดเทียมกับการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (English as a Second Language) กับอาจารย์ที่เป็นบุคคล การเรียนผ่าน Interactive Multimedia Computer นี้จะช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับโปรแกรมได้ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบกับเนื้อหาภาษาในโปรแกรมกับเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ใช้สอบของสถาบันต่างๆ ได้ เช่น TOEIC TOEFL โดยเนื้อหาบทเรียนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=12031

Euro Talk : โปรแกรมเรียนภาษา

Euro Talk เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาสำเร็จรูป มี Concept ที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆ คือ การเรียนภาษาที่ดีนั้นเราไม่ควรเรียนแบบท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทอง แต่เราควรจะเรียนแบบให้สามารถนำไปใช้ได้จริงและเวลาเรียนจะต้องรู้สึกสนุกไปกับการเรียน ดั่งนิยามของโปรแกรม Euro Talk ที่ว่า “We make it easy for you to learn a new language”  ซึ่งโปรแกรมการเรียนของ Euro Talk แบ่งบทเรียนเป็น 9-10 บทเรียนแล้วแต่ระดับ เน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟังและการพูด การอ่านและการเขียน ประกอบด้วย การฝึกฝนคำศัพท์พร้อมความหมาย การฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ และกิจกรรมการทบทวนหลังจากการเรียนในรูปแบบของเกม นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถ Export เสียงของคำศัพท์ที่อยู่ในบทเรียนมาฝึกได้ด้วยตนแต่จะต้องมีโปรแกรม iTunes เพื่อดาวน์โหลดเสียง โดยโปรแกรม Euro Talk มีให้บริการทั้งหมด 10 ภาษาดังนี้ Chinese Mandarin French Japanese Korean …

Sanako Pronounce : โปรแกรมเรียนภาษา

โปรแกรม Sanako Pronounce คือโปรแกรมสำหรับฝึกฝนและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถนำข้อความจากสื่อต่างๆ ที่มี เช่น จากใน Website, ไฟล์ Microsoft Word เป็นต้น โดยระบบจะใช้เทคโนโลยี Text To Speech Technology เพื่อการแปลงข้อความให้เป็นเสียง ลักษณะการทำงานของโปรแกรม ข้อความจะถูกแบ่งให้เป็นประโยคโดยอัตโนมัติ ฟังเสียงของคำศัพท์หรือประโยค จากนั้นฝึกพูดตามเสียงที่ได้ยิน ดูผลการออกเสียงของตัวเอง พร้อมกับคะแนนที่ได้รับ เลื่อนฝึกประโยคถัดไปด้วยการคลิกเมาส์ที่ลูกศร คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่ สามารถใช้บริการได้ที่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :  www.facebook.com/RMUTT.LanguageCenter e-mail :  englishcenter@rmutt.ac.th Tel. :  02-549-3658

Tell Me More: โปรแกรมเรียนภาษา

Tell Me More คืออะไร โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา นิยมใช้ในมหาวิทยาลัย กว่า 10,000 แห่งทั่วโลกเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่ขั้น beginning ถึง advance เรียนสนุกเพลิดเพลินพร้อมทั้งภาพ เสียง และ graphic สวยงามครอบคลุมทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแบบฝึกหัดกว่า 10,000 แบบฝึกหัด ลักษณะการเรียน เป็นการเรียนและฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันและการทำงานในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านเว็บไซต์ http://www.tellmemore.rmutt.ac.th/2015 โดยผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดังนี้ ทักษะทางด้านการฟังและการอ่าน (Listening and reading comprehension) ทักษะทางด้านการพูดและการเขียน (Oral and written expression) คำศัพท์ (Vocabulary) หลักไวยากรณ์ (Grammar) แบบทดสอบวัดระดับก่อนการเรียน (Placement Test) เต็ม 10 คะแนน ผู้เรียนสามารถสอบวัดระดับความรู้ของตนเองก่อนเรียน เพื่อให้โปรแกรมการฝึกตรงกับความต้องการ ผู้เรียนจะต้องเลือกตัวเลือกคำตอบจากชุดคำถาม และกำหนดระดับการเรียนด้วยการทำแบบทดสอบวัดระดับก่อนเรียน  โดยสามารถเลือกทดสอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งโปรแกรม …

SPEEXX (CLT): โปรแกรมเรียนภาษา

SPEEXX  (CLT) เป็นโปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา คนทำงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งออกแบบโดย digital publishing ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างลงตัว โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและง่ายต่อการใช้งาน มีบทเรียนในส่วนของไวยกรณ์ คำศํพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความด้วย เคล็ดลับการเรียนด้วยตัวเอง ตั้งเป้าหมายในการเรียน การเรียนภาษาแบบ E-learning นั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจจากตัวผู็เรียนมากขึ้นกว่าการเรียนในรูปแบบเดิม พิจารณาดูว่าปัจจัยใดเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุด และสำคัญที่สุดที่จะเรียนภาษา ให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้จริง ลำดับความสำคัญ เอาชนะการต่อต้านและความขี้เกียจของตนเอง โดยการยึดเหนี่ยวกับแผนการเรียน กำหนดเวลาของการกระทำการสิ่งหนึ่งๆ ให้สำเร็จ ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดเวลาเรียนที่แน่นอน ดังเช่นในโลกธุรกิจ จัดการกับเวลาเรียน บอกเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ถึงงความจำเป็นและความตั้งใจที่จะเรียนรู้ รวมถึงเป้าหมายที่คุณต้องทำให้สำเร็จ บรรลุเป้าหมายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อยึดอยู่กับแผน ควรกำหนดตารางเวลาเรียนในช่วงระหว่างสัปดาห์และเผื่อเวลาสำรองไว้ด้วย เริ่มเรียนจากระยะสั้นๆ ประมาณ 30 นาที เมื่อชั่วโมงการเรียนยาวนาน ควรหาเวลาพักบ้าง ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการเรียน ทบทวนเนื้อหาที่เป็นความรู้ใหม่ให้บ่อยครั้ง ไม่ลืมที่จะทบทวนสิ่งที่เคยคิดว่ายากในตอนแรก จัดตารางเพื่อทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในแผนการเรียนด้วย เมื่อเรียนอย่างคร่ำเคร่ง อย่าลืมพักบ้าง ให้รางวัลตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นำสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ ใช้วิธีการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ (อีเมล์ หรือ โทรศัพท์) …

Leave a Reply