งานบริการ

อาคารวิทยบริการ เป็นศูนย์กลางทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการศึกษาคว้าคว้าด้วยตนเอง ให้บริการที่ทันสมัย ครบครัน เช่น การให้บริการด้านโสตทัศนวัสดุ อินเทอร์เน็ต หนังสือสิ่งพิมพ์ สนับสนุนในการจัดหา  พัฒนา  ผลิต และจัดระบบการบริการสื่อสารนิเทศทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อาคารวิทยบริการ ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

 • งานบริการยืม-คืนทรัยากรสารสนเทศ
 • งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Edutainment Zone)
 • งานบริการตอบคำถาม
 • งานบริการ IT Zone
 • งานประชาสัมพันธ์

2. ฝ่ายพัฒนาทรัพยกรสารนิเทศ

 • งานวิเคราะห์ทรัพยกรสารนิเทศ
 • งานจัดหาทรัพยาการสารนิเทศ
 • งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ

4. ฝ่ายพัฒนานิเทศอิเล็กทรอนิก (e-Library)

 • งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

5. ฝ่ายผลิตสื่อการศึกษา

6. ฝ่ายการศึกษาทางไกล

 • งานการศึกษาทางไกล

7. ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

 • งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. ฝ่ายอาคารสถานที่

 • งานดูแลอาคารสถานที่

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=2025

จองห้อง Discussion

บริการ Discussion Room

  อาคารวิทยบริการเปิดบริการระบบจองห้อง Discussion  online เพื่อความสะดวกในการให้บริการ จองห้องวันต่อวัน เริ่มการจองเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 โทร. 0-2549-3653  จองห้อง Discussion  คลิก ข้อปฏิบัติ นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน แลกกุญแจห้อง เมื่อถึงกำหนดเวลาที่จองห้อง กรุณาติดต่อรับกุญแจภายในเวลา 15 นาที มิฉนั้นถึงว่าสละสิทธ์ จองห้อง Discussion Room  เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาชิกห้องสมุด จำนวน 8 ห้อง ดังนี้ ชั้น 2 Discussion Room 2-1   จำนวน 5-10 ที่นั่ง Discussion Room 2-2   จำนวน 5-10 ที่นั่ง ชั้น 3 Discussion Room 3-1   …

View page »

DSC09494

บริการ Library Tour

ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์นำชมและให้ข้อมูลบริการห้องสมุด ชั้น 1 – 5  หรือสำหรับผู้ที่ต้องการรับคำแนะนำการใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูล และบริการ e-book  การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย และอื่นๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ห้อง e-Library ชั้น 3   ขั้นตอนดังนี้ มาเป็นกลุ่มคณะ  ทำหนังสือจากหน่วยงาน ส่งมาที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ICT รายบุคคลไม่เกิน 5 ติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2549-3636 กำหนดการ  (เช้า)  เวลา 9.30 – 11.00 น.    (บ่าย) เวลา 13.30 – 15.00 น.     บริการห้องสมุด ข้อมูลเบื้องต้น การสมัครสมาชิก  วิธีการยืมคืน  ระเบียบการยืมคืน   วิธีเขียนใบค่าปรับ  การ lock transcript การสืบค้นข้อมูล  …

View page »

DSC01643

บริการ Wifi-RMUTT

การใช้งาน WiFi by RMUTT  จุดเปิดให้บริการสมัคร WiFi RMUTT ณ อาคารวิทยบริการ   ติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ IT Zone ชั้น 1

View page »

บริการยืม-คืน (สมัครสมาชิก)

การสมัครสมาชิกห้องสมุด ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุด  ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย อาจารย์มหาวิทยาลัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป   ศิษย์เก่า  มทร.ธัญบุรี ข้าราชการเกษียณ  มทร.ธัญบุรี ห้องสมุดจะอนุญาตให้สมาชิกยืมทรัพยากรสารนิเทศได้ตามประเภทของสมาชิก  ดังนี้               ผู้มีสิทธิยืม กำหนดการยืม นักศึกษาปริญญาตรี    7 เล่ม / 10 วัน นักศึกษาปริญญาโท/ ปริญญาเอก     10 เล่ม / 1 เดือน อาจารย์ มทร.ธัญบุรี  10 เล่ม / 1 ภาคการศึกษา เจ้าหน้าที่             10 เล่ม / 1 เดือน ศิษย์เก่า  มทร.ธัญบุรี  2 เล่ม / 10 วัน ข้าราชการเกษียณอายุ มทร.  2 เล่ม /10  วัน …

View page »

บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ

Edutainment Zone  บริการยืม-คืน โสตทัศนวัสดุ ประเภทสาระความรูู้ และประเภทความบันเทิงในรูปแบบของซีดี และวีซีดี สื่อประเภทสาระความรู้ แยกประเภทดังนี้     ภาษา     สารคดี     การศึกษา สื่อประเภทความบันเทิง แยกประเภทดังนี้     การ์ตูน     ทอล์คโชว์     คอนเสิร์ต     ภาพยนตร์ไทย     ภาพยนตร์ต่างประเทศ ขั้นตอนการยืม ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการและแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมกับรับแบบฟอร์มการใช้บริการสื่อ ผู้ใช้บริการเลือกรายละเอียดของสื่อวิดีทัศน์จากแฟ้มที่ จัดเตรียมไว้ให้พร้อม และกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ยื่นแบบฟอร์มต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะให้สื่อวิดิทัศน์ ผู้ใช้บริการสามารถยืมสื่อวิดิทัศน์ออกนอกอาคารวิทยบริการ ได้ 1 เรื่องต่อคน ขั้นตอนการคืน ผู้ใช้บริการส่งคืนสื่อวิดิทัศน์ และบอกหมายเลขที่นั่ง ต่อเจ้าหน้าที่ และรับบัตรประจำตัวนักศึกษาคืนจากเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการที่ยืมสื่อวิดิทัศน์ ออกนอกอาคารให้ส่งคืนในวันถัดไป ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ นักศึกษา ต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ  หรือ บัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง ถ้าต้องการใช้บริการสื่อวิดิทัศน์ตั้งแต่  2 ท่านขึ้นไปให้แสดงบัตรเพียง 1 …

View page »

บริการแจ้งข่าวสารผ่าน SMS

บริการแจ้งข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ(SMS) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการแจ้งข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)  แจ้งเตือนครบกำหนดคืนทรัพยากรสารนิเทศ การคืนหนังสือ CD และDVD  ให้ตรงตามกำหนดโดยกำหนดส่งSMS ทุกวันจันทร์  และบริการข่าวสารอื่นๆ  จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านกรุณาส่งคืนทรัพยาการสารนิเทศให้ตรงตามกำหนด เพื่อประโยชน์ของสมาชิกจะได้รับจากการรับบริการนี้ และป้องกันมิให้เกิดค่าปรับจากการลืมส่งหนังสือคืนตามกำหนด

View page »

DSC_0132

พื้นที่ให้บริการ

 ชั้น 1 ประชาสัมพันธ์ บริการยืม – คืน บริการลงทะเบียนสมาชิก IT Zone (บริการ Internet และ พิมพ์เอกสาร) บริการสืบค้นข้อมูล OPAC ราชมงคลเธียเตอร์ (50 ที่นั่ง) บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน นิตยสาร วารสาร และจุลสารฉบับปัจจุบัน Executive  Discussion 1-1  1-2 ชัน 2 บริการห้องสมุดเฉพาะทาง หมวด M   ดนตรี       หมวด N   ศิลปกรรม หมวด P  ภาษาและวรรณคดี   หมวด TX  อาหาร หมวด TT  งานฝีมืองานประดิษฐ์ Edutainment  Zone  (บริการยืม – คืนโสตทัศนวัสดุ) บริการสืบค้นข้อมูล OPAC Language Center (โปรแกรมเรียนภาษา) บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า …

View page »

ระเบียบการให้บริการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ.2550 ————————————————————- โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า ด้วยการใช้ห้องสมุดเพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมอาศัยอำนาจตามความในมาตราแห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ . 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า ด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ.2550” ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการใช้บริการของ สำนักวิทยบริการ พ.ศ.2548 ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาความในระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “ห้องสมุด” หมายความว่า ห้องสมุดที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ “วัสดุสารนิเทศ” หมายความว่า หนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่นทุกชนิดที่จัดให้บริการในห้อง สมุดไม่ว่าจะปรากฏในรูปของวัตถุ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ถบหรือวัสดุบันทึกภาพ เสียง หรือข้อมูลใด ๆ

View page »

เสนอหนังสือเข้าห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาและสมาชิกห้องสมุดทุกท่าน ร่วมแนะนำและเสนอชื่อทรัพยากรเพื่อคัดเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด โดยทางสำนักฯ ได้คัดเลือกสำนักพิมพ์-ร้านหนังสือ มาให้ท่านคัดเลือกเสนอชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด โดยมีขั้นตอนดังนี้ สมาชิกแนะนำ / เสนอซื้อทรัพยากร  ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อทรัพยากร เสนอราคา (ตัวแทนจัดหาทรัพยากร) รอขั้นตอนอนุมัตร ท่านที่สนใจให้กรอกรายการที่ต้องการหน้าเว็บไซต์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  คลิก

View page »

IMG_1456

แผนผังภายในอาคาร

 ข้อมูลอาคารวิทยบริการ                  ข้อมูลแผนผังภายในอาคารวิทยบริการ รายละเอียด คลิก    

View page »

บริการวารสาร

      รายชื่อวารสารที่บอกรับเป็นสมาชิก มีให้บริการ ณ อาคารวิทยบริการ วารสารฉบับปัจจุบันให้บริการที่มุม Magazine  ชั้น 1  สำหรับวารสารล่วงเวลาไม่เกิน 1 ปีสามารถหาอ่านได้ที่ชั้น 2  บริเวณมุมหนังสือเฉพาะทาง วารสารล่วงเวลาเกิน 1 ปีขึ้นไปให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 4 ลำดับที่ รายชื่อวารสาร 1 กรังด์ปรีซ์ 2 การเงินการธนาคาร 3 กินรี วารสาร Anywere แทน 4 ขวัญเรือน 5 ข้าราชการ 6 ครัว 7 คอมพิวเตอร์ทูเดย์ 8 คาเมราร์ต 9 งานฝีมือ 10 ชีวจิต 11 ช็อปปิ้งคอมพิวเตอร์ 12 ชัตเตอร์โฟโต้กราฟฟิก 13 เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 14 ดิฉัน 15 …

View page »

1.1

บริการ Devices printer

เป็นบริการที่ทางห้องสมุดจัดให้ผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูลทางวิชาการ พิมพ์งานและนันทนาการ ผู้ใช้ต้องมี Username และ Password ของตนเองโดยทางห้องสมุดเป็นผู้กำหนดให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ที่ IT Zone ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ คู่มือขั้นตอนการสั่งปริ้นและขั้นตอนการนำกระดาษออกจากเครื่องปริ้น  Print Tracer – IT Zone คู่มือขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Printer ระบบwifi (สำหรับ Notebook  Tablet และ Smart Phone) สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปริ้นเอกสารได้ที่ Add LibraryPrinter   วิธีติดตั้งโปรแกรม SolutionLab Printer 1.  แตกไฟล์ Add LibraryPrinter.rar ออกจะได้โฟลเดอร์ Add LibraryPrinter ออกมา เมื่อคลิ๊กเข้าไปในโฟลเดอร์จะพบไฟล์ติดตั้ง 2 ตัวอยู่ภายในโฟลเดอร์ซึ่งได้แก่ printer.bat กับ SolutionLab Client Install.exe ดังรูป   2.  ทำการติดตั้งปริ๊นเตอร์ โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ printer.bat …

View page »

บริการอินเตอร์เน็ตและพริ้นงาน

เป็นบริการที่ทางห้องสมุดจัดให้ผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูลทางวิชาการ พิมพ์งานและนันทนาการ ผู้ใช้ต้องมี Username และ Password ของตนเองโดยทางห้องสมุดเป็นผู้กำหนดให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ที่ IT Zone ชั้น1 อาคารวิทยบริการ สำหรับการพริ้นในระบบwifi สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมพริ้นได้ที่ Add LibraryPrinter

View page »

พัฒนาทักษะด้านภาษา

SPEEXX (CLT) SPEEXX เป็นโปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา คนทำงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งออกแบบโดย digital publishing ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างลงตัว โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและง่ายต่อการใช้งาน มีบทเรียนในส่วนของไวยกรณ์ คำศํพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความด้วย อ่านเพิ่มเติม… RT-TEP RT-TEP คืออะไร เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ English Language Testing Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ the University of the Arts London ทำการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน Password ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์ ชุดข้อสอบถูกออกแบบโดยนักวิชาการชั้นนำเพื่อทำการสอบและ ประเมินผลโดยเน้นความสมดุลระหว่างความต้องการของนักศึกษาเพื่อความสะดวกและการเข้าถึง โดยมีผลสอบที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง การทดสอบมาตรฐาน Password เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.training.rmutt.ac.th/ AUA@RMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและโอกาสในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษา เอ.ยู.เอ. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรดังกล่าว โดยจะทำการเปิดสอนในระยะแรกที่อาคารวิทยบริการ และย้ายไปที่ อาคาร iWork@RT สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี …

View page »

pic1

การจองทรัพยากรสารนิเทศ

ผู้ใช้บริการสามารถจองทรัพยากรที่ถูกยืมด้วยตนเองโดยจองผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องมาจองที่ห้องสมุดมีขั้นตอนดังนี้ เข้าสู่ฐานข้อมูล Web opac.rmutt.ac.th เข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้  e-mail ที่ใช้สมัครสมาชิก รหัสผ่าน ใช้เลข 6 ตัวหลังเลขบัตรประชาชน แล้ว กด Enter เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วพิมพ์รายชื่อทรัพยากรที่ต้องการจอง คลิกเลือกทรัพยากรที่ต้องการจอง คลิกจองรายการ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วออกจากระบบ

View page »

word

การขอเลข ISBN/ISSN

การขอเลขมาตรฐานหนังสือ และวารสาร ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ด้วยตนเอง โดยพิมพ์แบบฟอร์มและส่ง Fax ไปยังหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือหรือวารสารในประเทศไทย หลังจากนั้นผู้ใช้บริการโทรศัพท์สอบถามเลขมาตรฐานตามที่ขอภายใน 30 นาที รายละเอียดและเบอร์โทรศัพท์มีในแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) แบบฟอร์มขอเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร(ISSN)

View page »

บริการตอบคำถามและค้นคว้า

บริการแนะนำช่วยเหลือผู้ใช้บริการค้นหาแหล่งข้อมูล สืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ทางห้องสมุดจัดให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ด้วยตนเอง ที่เคาท์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2  ชั้น3  ชั้น 4 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ดังนี้ ชั้น 2  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3658 ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3653 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3656

View page »

pic5

การยืมทรัพยากรด้วยตนเอง

แนะนำการตรวจสอบข้อมูลการยืมทรัพยากรด้วยตนเองใน Web OPAC การตรวจสอบข้อมูลการยืมทรัพยากรด้วยตนเองใน Web OPAC ช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบว่าตนเองเคยยืมทรัพยากรใดบ้าง หรือทรัพยากรใดบ้างที่มีค่าปรับ ค้างส่ง ฯลฯมีขั้นตอนดังนี้ เข้าสู่ฐานข้อมูล Web  www.opac.rmutt.ac.th เข้าสู่ระบบ  ชื่อผู้ใช้  e-mail ที่ใช้สมัครสมาชิก รหัสผ่าน ใช้เลข 6 ตัวหลังเลขบัตรประชาชน แล้ว กด Enter เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกบริการสมาชิก ตรวจสอบ    -รายการยืมและกำหนดส่ง  -รายการจอง  -รายการค่าปรับ  -รายการขอยืมข้ามสาขา  -รายการแจ้งหาย -รายการ Block ประวัติการยืม-คืน -แก้ไขข้อมูลสมาชิก เมื่อต้องการยกเลิก คลิกออกจากระบบ  

View page »

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนทุกท่านร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด โดยทางสำนักฯ ได้คัดเลือกสำนักพิมพ์และร้านหนังสือ มาร่วมคัดเลือกเสนอชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ สมาชิกแนะนำ / เสนอซื้อทรัพยากร ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อทรัพยากร เสนอราคา (ตัวแทนจัดหาทรัพยากร) รออนุมัติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำทรัพยากร เข้าห้องสมุดได้ที่เว็บไซต์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ http://www.opac.rmutt.ac.th/Acquisition/Recommend.aspx กรอกรายการแนะนำทรัพยากร คลิก Book suggestion. (กรุณา Log in รหัสสมาชิกห้องสมุดก่อนทุกครั้ง)

View page »

Leave a Reply