Return to พัฒนาทักษะด้านภาษา

Tell Me More: โปรแกรมเรียนภาษา

Tell Me More คืออะไร

โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา นิยมใช้ในมหาวิทยาลัย กว่า 10,000 แห่งทั่วโลกเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่ขั้น beginning ถึง advance เรียนสนุกเพลิดเพลินพร้อมทั้งภาพ เสียง และ graphic สวยงามครอบคลุมทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแบบฝึกหัดกว่า 10,000 แบบฝึกหัด

ลักษณะการเรียน

เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.tellmemore.rmutt.ac.th/2015โดยผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดังนี้

 • ทักษะทางด้านการฟังและการอ่าน (Listening and reading comprehension)
 • ทักษะทางด้านการพูดและการเขียน (Oral and written expression)
 • คำศัพท์ (Vocabulary)
 • หลักไวยากรณ์ (Grammar)


แบบทดสอบวัดระดับก่อนการเรียน (Placement Test)

ผู้เรียนสามารถสอบวัดระดับความรู้ของตนเองก่อนเรียน เพื่อให้โปรแกรมการฝึกตรงกับความต้องการ ผู้เรียนจะต้องเลือกตัวเลือกคำตอบจากชุดคำถาม และกำหนดระดับการเรียนด้วยการทำแบบทดสอบวัดระดับก่อนเรียน  โดยสามารถเลือกทดสอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งโปรแกรม Tell Me More มีให้เลือก 2 สถานการณ์ ดังนี้

 • สถานการณ์ในอาชีพการงาน (Professional situations) การสื่อสารภายในองค์กรหรือสาขาในต่างประเทศ การเดินทางเพื่อทำธุรกิจ การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับงานเฉพาะทาง
 • สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน (Everyday situations)  การเดินทาง การทบทวนสิ่งที่เรียนจากโรงเรียน การอ่านในภาษาอื่น การติดตามหุ้นส่วนในต่างประเทศ

หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยผู้เรียนทราบคะแนนและระดับของตนเอง จากนั้นเลือกทักษะ หัวข้อที่ต้องการฝึกฝนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนแก่ผู้เรียน

ระดับของผู้เรียน โปรแกรม TELL ME MORE® Online ประกอบด้วย

 • Beginner จุดประสงค์สำหรับการเรียนในระดับนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถ้อยคำอย่างง่ายๆ สำหรับใช้พูดในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง ผู้อื่น การถามตอบในเรื่องส่วนตัว เช่น ที่อยู่ คนรู้จัก และสิ่งของที่มีเป็นต้น บทสนทนาง่ายๆ ที่ช้าและชัดเจนได้ถูกเตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือผู้เรียน
 • Intermediate จุดประสงค์สำหรับการเรียนในระดับนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ประโยคและคำพูดที่ถูกใช้บ่อยในที่เรื่องใกล้ตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานของตัวเองและครอบครัว การจับจ่ายซื้อของ บริเวณที่อยู่ และการว่าจ้างงานเป็นต้น) และจะได้เรียนรู้บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องที่คุ้นเคย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตรงและง่าย เช่น เล่าประวัติเกี่ยวกับตัวเองอย่างง่ายๆ สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ที่พบเห็นในปัจจุบัน
 • Intermediate+ จุดประสงค์สำหรับการเรียนในระดับนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ใจความสำคัญที่ชัดเจนในหัวเรื่องทั่วไปจากสถานการณ์ที่คุ้นเคย เช่นในที่ทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง เป็นต้น ฝึกฝนในสถานการณ์ซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาษาในระหว่างการเดินทาง ฝึกแต่งประโยคในเรื่องที่คุ้นเคยหรือสนใจ เล่าประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง และความตั้งใจ การให้เหตุผลแบบสั้นๆและคำอธิบายสำหรับความเห็นและแผนการต่างๆ
 • Advanced จุดประสงค์สำหรับการเรียนในระดับนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ใจความสำคัญจากบทความที่มีความซับซ้อนในเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงบทสนทนาเฉพาะสายอาชีพ สามารถตอบโต้ในทันทีด้วยความคล่องแคล่วซึ่งจะทำให้สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างไม่ต้องกังวล ฝึกแต่งประโยคที่ให้รายละเอียดชัดเจนและแสดงมุมมองทั้งข้อดีและข้อเสียในเรื่องต่างๆ


ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)

 • สำหรับนักศึกษา username คือ รหัสนักศึกษา 13 หลักไม่มีเครื่องหมายขีด และ Password คือ 123456
 • สำหรับบุคลากร username คือ Internet account ของมหาวิทยาลัย และ Password คือ 123456


สมัครใช้งานโปรแกรม Tell Me More   (สมัครใหม่/เพิ่มบทเรียน)  
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30น. – 16.30น. (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์)


คู่มือการใช้งาน


อุปกรณ์ที่รองรับการใช้โปรแกรม Tell Me More

 • PC หรือ Notebook ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window เท่านั้น


วิธีการตั้งค่า
(โปรดใช้เว็บเบราเซอร์ของ Internet Explorer เท่านั้น )

 1. ขั้นตอนการปิด Pop-up Blocker
 2. ขั้นตอนการติดตั้ง Auralog Component


วิธีการแก้ไขปัญหา

 1. ขั้นตอนการปิดการใช้ Google-Toolbar
 2. วิธีการแก้ไขหากบทเรียนเป็นเครื่องหมายกากบาท
 3. การใช้งาน Tell Me More ผ่าน Google Chrome


ดาวน์โหลดโปรแกรมส่วนเสริม


แบบประเมินความพึงพอใจการใช้โปรแกรม Tell Me More คลิกที่นี่

ตารางสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More

วันและเวลา แบบทดสอบ จำนวนที่เปิดรับ
19 ก.ย. 2561

09.00น.

Placement Test

(ไม่เคยสอบ Placement Test มาก่อน)

 

26 ก.ย. 2561

09.00น.

Placement Test

(ไม่เคยสอบ Placement Test มาก่อน)

 

4 ต.ค. 2561

09.00น.

Placement Test

(ไม่เคยสอบ Placement Test มาก่อน)

 

10 ต.ค. 2561

09.00น.

Achievement Test ครั้งที่ 1

(ต้องผ่านการสอบ Placement Test ก่อน)

 

31 ต.ค. 2561

09.00น.

Achievement Test ครั้งที่ 2

(ต้องผ่านการสอบ Placement Test และ

Achievement Test ครั้งที่ 1 ก่อน)

 

20

*ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่สอบ : ห้อง e-Library ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

วิธีสมัคร : ลงทะเบียนได้ที่ ระบบลงทะเบียนออนไลน์

** 1 Account สอบ Placement Test ได้ 1 ครั้ง และ Achievement Test ได้ 2 ครั้ง

*** ผลคะแนนมีอายุ 1 ปี นับจากวันสอบ

กำหนดการ

08.45น. ลงทะเบียน

08.50น. แนะนำเกี่ยวกับแบบทดสอบ

09.00น. เริ่มสอบ

โปรดนำบัตรประจำนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

อบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
โทร :  02-549-3658 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.)
Facebook :  www.facebook.com/RMUTT.LanguageCenter

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20593

Leave a Reply