Return to ฐานข้อมูลทดลองใช้

ฐานข้อมูลทดลองใช้ (หมดอายุการใช้งาน)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลเพื่อทดลองใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดภายใต้แต่ละฐานข้อมูล
GVRL5_lg Gale Virtual Reference Library  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) สาขาวิชาต่างๆ อาทิ ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ศาสนา และ เทคโนโลยี และยังสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Academic OneFile ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=GVRL

ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2558

National Gegraphic National Geographic Virtual  เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ.1888-ปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 – 15 มิถุนายน 2558
OneFile Academic OneFile  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบลคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ  สามารถใช้งานได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 – 15 มิถุนายน 2558ซึ่งในส่วนของฐานข้อมูล Academic OneFile นั้น มีให้บริการพร้อมกันกับฐานข้อมูลอีก 14 ฐาน ที่ได้แยกตามสาขาวิชาต่างๆ ตามข้อมูลด้านล่างนี้  มาให้ได้ทดลองใช้งาน

 Agriculture Agriculture Collection
Business Economics Business & Economics Theory Collection
Communication&MassMedia Communication & Mass Media Colllection
 ComputerDatabase Computer Database
 Environmental Studies and Policy Environmental Studies & Policy Collection
 FineArts&Music Fine Arts & Music Collection
 GeneralScience General Science Collection
 HealthReference Health Reference Center: Academic
 HospitalityTourism&Leisure Hospitality, Tourism & Leisure Collection
 InformationScience and Library Information Science & Policy Issues
 LegalTrac LegalTrac
 Nursing&AlliedHealth Nursing & Allied Health Collection
 Psychology Psychology Collection
 World History World History Collection
logo-OECD The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) : All Complete Collection ประกอบด้วยหนังสือ (Books), เอกสารต่างๆ (Papers) ที่เป็นบทความวิเคราะห์ วารสาร รายงานการวิจัย, ข้อมูลสถิติ (Statistics) ที่สามารถปรับแก้ไขข้อมูลให้ตรงตามความประสงค์และ Export ไปยังโปรแกรมประยุกต์เพื่ออ้างอิงได้ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชา อาทิ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทุน การค้า ธุรกิจงานบริการ การศึกษา การเกษตรและอาหาร การพัฒนาเมืองและชนบท ธรรมาภิบาล ประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพและการย้ายถิ่นของสังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและการขนส่ง ฯลฯ สามารถ Download เอกสารฉบับเต็ม, Share ข้อมูลผ่านโปรแกรม Social Network ได้ พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้น เพื่อใช้ในการสอนและในการศึกษาค้นคว้าสามารถใช้งานได้ที่ http://www.oecd-ilibrary.org/ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557 – 30 พฤศจิกายน 2557
iG-Library_main_logo McGraw-Hill ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ให้บริการฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete, ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library (IEL), ProQuest Dissertation & Theses Full Text, SpringerLink-Journal และ Web of Science มอบให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook) ฉบับภาษาไทย ของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill จำนวน 100 ชื่อเรื่อง เพื่อใช้ในการสอนและในการศึกษาค้นคว้าสามารถใช้งานได้ที่ http://portal.igpublish.com/iglibrary/ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 – 15 มิถุนายน 2557 (รวมระยะเวลา 76 วัน)
สำนักพิมพ์ได้ทำการเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald ให้กับทางมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลดังต่อไปนี้
1. Emerald Emerging Markets Case Studies Collection รายละเอียดTeaching Notes login details
ติดต่อขอรับรหัส User และ Password ได้ที่แผนก e-Library อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 โทร.025493655

2. Emerald Business, Management and Economics eBook Series Collection Frontlist Library รายละเอียด3. Emerald Social Sciences eBook Series Collection Frontlist Library รายละเอียด โดยเข้าใช้งานได้ที่ http://www.emeraldinsight.comตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2557 – 15 พฤษภาคม 2557
charting thai Charting Thailand’s Economy Plus ซึ่งเป็นฐาน e-Learning platform ที่ช่วยผู้ใช้งานได้เรียนรู้การติดตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างงานผ่านทาง online course และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซ๊ยนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย
1)Online course ปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาเศรษฐศาสตร์
2)มุมมองเศรษฐกิจอาเซียน 360 องศา กว่า 400 ดัชนี
3)True ASEAN converage คอรบคลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
4)e-Magazine สำหรับบทสรุปผู้บริหาร
5)สรุปข่าวเศรษฐกิจอาเซียนรายสัปดาห์ซึ่งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเปิดใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus เป็นระยะเวลาตามที่บริษัท ชาร์ตเมคเกอร์ จำกัดตั้งแต่วันที่ 15 พฤษศิกายน 2556 – 15 พฤษภาคม 2557 (เป็นระยะเวลา 6 เดือน)
cengale_logo ทดลองใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ CENGAGE Learning ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ในรูปแบบ e-book , e-Journal, e-Magazine รวมถึงข้อสอบต่าง ๆ มาให้ท่านได้เข้าทดลองใช้งาน โดยสามารถคลิกรูปแบบการสืบค้นแบบ Single Search ได้ที่ GALE CENGAGE Learning หรือต้องการสืบค้นรายฐานย่อยในข้อ 1 -7 พร้อมกับฐานข้อมูล Testing and Education Reference ซึ่งมีแบบทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยฯ เช่นการสอบวัดระดับ TOEFL, TOEIC และเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ โดยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
01icon_GVRL5 1. Gale Virtual Reference Library(eBook) คือฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด Factsheet
02icon_academic_onefile 2. Academic OneFile (e-Journal) คือฐานข้อมูลวารสารออนไลน์สหสาขาวิชาที่เน้นทางด้านวิชาการ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด Factsheet
03icon_infotrac_onefile 3.General OneFile (e-Journal) คือฐานข้อมูลวารสารออนไลน์สหสาขาวิชาที่เน้นทางด้านเนื้อหาทั่วไป คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด Factsheet
04icon_NGMA 4.National Geographic Virtual Library คือฐานข้อมูลนิตยสารNational Geographicออนไลน์ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งนิตยสารฉบับTraveller, หนังสือ, แผนที่, รูปภาพ และวีดีโอจากทางNational Geographic คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด Factsheet
05icon_financial_times 5.Finanical Times Historical Archive คือฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของThe Financial Timesตั้งแต่ฉบับ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด Factsheet
06icon_economist 6.The Economist Historical Archive คือฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของThe Economistตั้งแต่ฉบับแรก(ไม่มีFactsheet)
07icon_GaleNewsVault 7.NewsVault คือฐานข้อมูลOne Searchสำหรับฐานหนังสือพิมพ์ ซึ่งในที่นี้คือฐานTheFinancial TimesและThe nomist
icon_testing_ed_ref Testing and Education Reference Center + Career Module คือฐานข้อมูลสำหรับทำแบบทดสอบออนไลน์ และแนะแนวการศึกษาต่อ
books24x7_logo Books24x7 – 2 Collections : ITPro, EngineeringPro, BusinessPro, 50Lessons, OfficeEssentials เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) หนังสือเสียง (Audio Books) และวิดีโอ จากผู้แต่งชั้นนำ และสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก กว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ Elsevier Science and Technolog, John Wiley, Cengage, Jones and Bartlett, World Scientific, Kaplan, McGraw-Hill, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Backwell เป็นต้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา อาทิ คอมพิวเตอร์ทุกสาขาวิชา การสื่อสารเทคโนโลยีทางด้านไอที วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล รวมถึงไฟล์ Video แนวคิด และวิธีการบริหารและจัดการหลากหลายสาขาวิชา เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Share, Create Noteม, Bookmark ได้ พร้อมด้วยเครื่องมือต่าง ๆ โดยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนานยน 2557

  • โปรดอ่านคู่มือก่อนเข้าใช้งาน คู่มือการใช้งาน คลิก
  • สามารถเข้าใช้งานได้ที http://library.books24x7.com
ProQuest Education Journals เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ด้านการศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง และเป็นวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600 ชื่อเรื่อง ซึ่งบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journals ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 (รวมระยะเวลา 2 เดือน)

  • สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://search.proquest.com/education คลิก
TotalPatent TotalPatent บริษัท LexisNexis เปิดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลสืบค้นสิทธิบัตร ซึ่งการสืบค้นสามารถเลือกคำที่มีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงได้ สามารถดาวโหลดผลลัพธ์ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม และสามารถแปลภาษาอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษได้ เป็นต้น
สามารถใช้งานได้ 15 หลังจากลงทะเบียน user ที่ได้รับจากหนังสือเวียน

  • สามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.lexisnexis.com/totalpatent คลิก
Globepub World Scientific ตามที่บริษัท Globe Publication นำข้อมูลวารสารของ World Scientific ให้ดาวโหลดมาทดลองใช้ได้ฟรี โดยท่านสามารถดาวโหลดเอกสารได้ โดยสามารถใช้งานได้
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
โดยสามารถดาวโหลดได้โดยคลิกที่ภาพ
Journal of Molecular and Engineering Materialsspin.02.issue-03.cover
marketline_logo MarketLine online เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทางด้านธุรกิจทั่วโลก เกี่ยวกับข้อมูลบริษัท ข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลประเทศ และข้อมูลทางการตลาด ในรูปแบบกรณีศึกษา รายงานข่าวประจำปี บทความข่าว สถิติ เป็นต้น สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2556

  • สามารถใช้งาน MarketLine online คลิก
ieee-left IEEE eLearning บริษัทบุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส ได้เปิดการทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE eLearning Library ฐานนี้เป็น eLearning course ทั้งในรูปแบบshort courses และ conference workshops ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 350 courses ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยสามารถใช้งานได้ URL : http://www.ieee-elearning.org/ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2556

  • สามารถขอ User ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
  • อ่าน รายละเอียดเพิ่มเติม
  • getting started
  • ieee elearning
SageKnowledge Sage Knowledge เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reference) จำนวนมากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง (รวมหนังสืออ้างอิงที่มีชื่อเสียงมากกว่า 300 ชื่อเรื่อง) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ Business and management, Counseling, Criminology, Education, Geography, Health and social care, Media and communication, Politics and international relations, Psychology และ Sociology โดยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

JoVE-Logo JoVE (Journal of Visualized Experiments) เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่เป็น Peer-reviewed Journals ซึ่งนำเสนอผลงานการวิจัย หรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ biological, medical, chemical และ physical ในรูปแบบวีดีโอสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 1 มิถุนายน 2556
WGSN_logo_detail World Global Style Network (WGSN)  เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) แบบ Real Time ใช้งานในแบบ Fashion Search Engine  ลักษณะ Web Page เพื่อค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลร่วมสมัย (Trend) ข่าวสาร บทวิเคราะห์ การพยากรณ์ล่วงหน้า รวมถึงงานวิจัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ  เครื่องประดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์   กราฟฟิกและออกแบบสิ่งพิมพ์ สถาปัตย์และการตกแต่งภายใน ธุรกิจการค้าปลีก ข้อมูลของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก  มีเนื้อหามากกว่า 800,000 หน้า   โดยจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลแฟชั่น และอื่นๆ ทั้งที่เป็น Archive ย้อนหลังกว่า 10 ปี และล่วงหน้าก่อนประมาณกว่า 2 ปี จากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย พร้อมด้วยเครื่องมือ (Function) การทำงานต่าง ๆ (หยุดบอกรับการใช้งาน)

หมายเหตุ สามารถใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยออนไลน์เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากอยู่นอกเครือข่ายจะต้องใช้งานผ่านระบบ VPN ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มขอเข้าอบรมการแนะนำฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยให้แก่นักศึกษาได้ที่นี่… คลิก

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20922

Leave a Reply