พื้นที่ให้บริการ

 ชั้น 1

 • ประชาสัมพันธ์
 • บริการยืม – คืน
 • บริการลงทะเบียนสมาชิก
 • IT Zone (บริการ Internet และ พิมพ์เอกสาร)
 • บริการสืบค้นข้อมูล OPAC
 • ราชมงคลเธียเตอร์ (50 ที่นั่ง)
 • บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
 • นิตยสาร วารสาร และจุลสารฉบับปัจจุบัน
 • Executive  Discussion 1-1  1-2

ชัน 2

 • บริการห้องสมุดเฉพาะทาง
  หมวด M   ดนตรี       หมวด N   ศิลปกรรม
  หมวด P  ภาษาและวรรณคดี   หมวด TX  อาหาร
  หมวด TT  งานฝีมืองานประดิษฐ์
 • Edutainment  Zone  (บริการยืม – คืนโสตทัศนวัสดุ)
 • บริการสืบค้นข้อมูล OPAC
 • Language Center (โปรแกรมเรียนภาษา)
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 •  หนังสือเยาวชน   หมวด ยว
 • หนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น
 • ห้อง Discussion  2-1  2-2

ชั้น 3

 • บริการหนังสือหมวด Q-Z
 • e-library Room (บริการฐานข้อมูลงานวิจัย)
 • บริการหนังสืออ้างอิง
 • บริการสืบค้นข้อมูล OPAC
 • ห้อง Discussion 3-1  3-2  3-3  3-4  3-5  3-6
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

ชั้น 4

 •  วิทยานิพนธ์   งานวิจัย  สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • บริการหนังสือทั่วไป หมวด A-L
 • เอกสารราชมงคล  (รม.9)
 • หนังสือพิมพ์ย้อนหลัง
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • บริการสืบค้นข้อมูล OPAC
 • ห้อง  Seminar 4-1
 • ห้อง  Discussion  4-1  4-2  4-3  4-4

ชั้น 5

 • ศูนย์บ่มเพาะผลิตสื่อการเรียนสำหรับการสอน
 • ห้องสติ – สันติ
 • ห้องประชุมเมธาวี (120 ที่นั่ง)
 • ห้องผลิตสื่อ (e-Learning)  (24 ที่นั่ง)
 • งานผลิตสื่อ / Studio
 • ห้อง Discussion  5-1

dijitallibraryrmutt010959p1-_25libraryrmutt-300859_18digitallibraryrmutt140959_66libraryrmutt-300859_35

 

 

 

 

 

 

 

digitallibraryrmutt140959_132dsc_0018

 

 

 

 

 

libraryrmutt-300859_44

digitallibraryrmutt140959_123

dsc_0035

 

digitallibraryrmutt140959_09

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=5142

DSC01286

ชั้น 1 นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์

ประชาสัมพันธ์  Digital Library / Digital zone  Working zone / Relaxation zone Library Service /บริการยืม- คืนหนังสือ บริการลงทะเบียนบัตรสมาชิก IT Zone (บริการ Internet และพิมพ์เอกสาร) บริการสืบค้นข้อมูล OPAC ราชมงคลมินิเธียเตอร์ (50 ที่นั่ง) บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน นิตยสาร วารสาร และจุลสาร                                

View page »

Library@rmutt f2-3

ชั้น 2 หมวด M N P TT TX

 ชั้น 2 บริการห้องสมุดเฉพาะทาง หมวด M ดนตรี   หมวด N ศิลปกรรม   หมวด P ภาษาและวรรณคดี หมวด TT งานฝีมืองานประดิษฐ์           หมวด TX อาหาร บริการนวนิยาย (นว) และเรื่องสั่น Edutainment Zone มุมหนังสือเยาวชน บริการสืบค้นข้อมูล OPAC ห้องภาษา  (Language center) บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการห้อง Discussion room 2-1, 2-2 บริการถ่ายเอกสาร งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (วิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)  

View page »

Library@rmutt f3-4

ชั้น 3 หมวด Q-Z

 บริการชั้น 3  มีบริการต่างๆ ดังนี้ ห้อง e-Library Room บริการหนังสือทั่วไปหมวด หมวด Q R S T U V W X Y Z   บริการหนังสืออ้างอิง (อ)    บริการสืบค้นฐานข้อมูลและงานวิจัย บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า    บริการสืบค้นข้อมูล OPAC    ห้อง Discussion 3-1  3-2  3-3  3-4  3-5  3-6    

View page »

library-aritrmutt-_0097

ชั้น 4 หมวด A-L

ชั้น 4 หนังสือทั่วไปหมวด A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า เอกสารราชมงคล (รม.9) หนังสือพิมพ์ย้อนหลัง วารสารและนิตยสารล่วงเวลา บริการสืบค้นข้อมูล OPAC ห้อง Seminar 4-1 ห้อง Discussion 4-1  4-2        

View page »

Library@rmutt 5-1

ชั้น 5 ห้อง e-Learning/Studio

ชั้น 5  ศูนย์บ่มเพาะผลิตสือการเรียนสำหรับการสอน   ห้องสติ-สันติ  ห้องประชุมเมธาวี (120 ที่นั่ง) ห้อง e-Learning (24 ที่นั่ง)   งานผลิตสื่อ / Studio  ห้อง Discussion 5-1

View page »