ชั้น 3 หมวด Q-Z

 บริการชั้น 3  มีบริการต่างๆ ดังนี้
  • ห้อง e-Library Room
  • บริการหนังสือทั่วไปหมวด หมวด Q R S T U V W X Y Z  
  • บริการหนังสืออ้างอิง (อ)   
  • บริการสืบค้นฐานข้อมูลและงานวิจัย
  • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า   
  • บริการสืบค้นข้อมูล OPAC   
  • ห้อง Discussion 3-1  3-2  3-3  3-4  3-5  3-6    

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=5150

DSC00065

ห้อง e-Library Room

ห้อง e-Library Room  มีบริการดังนี้ บริการให้คำแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย  (ไทย-ต่างประเทศ) บริการให้คำแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล บริการลงทะเบียน wifi-rmutt                  

View page »

Leave a Reply