Return to พื้นที่ให้บริการ (Service area)

ชั้น 3 หมวด Q-Z บริการฐานข้อมูลงานวิจัย

 บริการชั้น 3  มีบริการต่างๆ ดังนี้
 • ห้อง e-Library Room
 • บริการฐานข้อมูลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
 • บริการ e-book
 • บริการหนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ หมวด Q R S T U V W X Y Z
 • บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด Q R S T
 • บริการหนังสืออ้างอิง (อ)
 • บริการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • เครื่องยืมอัตโนมัติด้วยตนเอง
 • ห้องอบรม (48 ที่นั่ง)
 • Discussion Room สำหรับอาจารย์
 • Discussion Room 3-1,  3-2,  3-3,  3-4,  3-5

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=5150

ห้อง e-Library Room

ห้อง e-Library Room  มีบริการดังนี้ บริการให้คำแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย  (ไทย-ต่างประเทศ) บริการให้คำแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล บริการลงทะเบียน wifi-rmutt                  

Leave a Reply