Return to พื้นที่ให้บริการ (Service area)

ชั้น 2 หนังสือหมวด M N P TT TX R S U Z

บริการหนังสือหมวด M N P TT TX R S U Z

 • บริการห้องสมุดเฉพาะทาง หมวด
  M : ดนตรี          N : ศิลปกรรม     P :  ภาษาและวรรณคดี
  TT : งานฝีมือ งานประดิษฐ์         TX : อาหาร
 • บริการหนังสือทั่วไปหมวด R, S, U, Z
 • บริการหนังสือนวนิยาย (นว) และหนังสือเรื่องสั่น (รส)
 • บริการเครื่องสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

เคาน์เตอร์บริการ Edutainment Zone

 • บริการดูหนัง

เคาน์เตอร์บริการ Language Center

 • บริการโปรแกรมเรียนภาษา
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • บริการห้อง Discussion room 2-1, 2-2
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

dsc_0013

dsc_0014dsc_0009

dsc_0007

libraryrmutt12012558_69

dsc_0153

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=5153

Language center

Language center  ห้องภาษา เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน สมัครเรียนภาษาอังกฤษกับ Ellis RMUTT  LELLIS (English Language Learning and Instructor System) คือโปรแกรมสำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนสื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Ellis  เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ท่านสามารถทดสอบความรู้ได้ก่อนและหลังเรียนเพื่อให้รู้ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของท่านเอง  และหลังเรียนท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร จึงขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่สนใจ สมัครเข้าเรียนได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ellis.rmutt.ac.th สมัครเรียน คลิก   สำหรับสื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Ellis  มี 2 ประเภท คือ ประเภท Academic และประเภท Business รวม 30 License มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,300,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้นำได้นำโปรแกรม Ellis มาติดตั้งที่ ห้องภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยฯ สำหรับผู้ที่เข้าเรียน ณ …

Edutainment Zone

Edutainment Zone  บริการยืม-คืน โสตทัศนวัสุด มีการให้บริการทั้งสาระความรู้ และความบันเทิงในรูปแบบของซีดี และวีซีดี สื่อประเภทสาระความรู้แยกประเภทดังนี้     ภาษา     สารคดี     การศึกษา  สื่อประเภทความบันเทิงแยกประเภทดังนี้     การ์ตูน     ทอล์คโชว์     คอนเสิร์ต     ภาพยนตร์ไทย     ภาพยนตร์ต่างประเทศ    ขั้นตอนการยืม ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการและแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมกับรับแบบฟอร์มการใช้บริการสื่อ ผู้ใช้บริการเลือกรายละเอียดของสื่อวิดีทัศน์จากแฟ้มที่ จัดเตรียมไว้ให้พร้อม  และกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ยื่นแบบฟอร์มต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะให้สื่อวิดิทัศน์ ผู้ใช้บริการสามารถยืมสื่อวิดิทัศน์ออกนอกอาคารวิทยบริการ ได้ 1 เรื่องต่อคน ขั้นตอนการคืน ผู้ใช้บริการส่งคืนสื่อวิดิทัศน์ และบอกหมายเลขที่นั่ง ต่อเจ้าหน้าที่ และรับบัตรประจำตัวนักศึกษาคืนจากเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการที่ยืมสื่อวิดิทัศน์ ออกนอกอาคารให้ส่งคืนในวันถัดไป    ในกรณีที่ ยืมออกนอกอาคารวิทยบริการ อนุญาตให้ยืมเฉพาะสมาชิกเท่านั้น และให้ยืม 1 เรื่อง/ วัน  หากพ้นกำหนดจะต้องชำระค่าปรับวันละ 3 บาท / …

Leave a Reply