Return to e-Resources

e-Books

 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้  โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดซื้อไว้สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อการสืบค้นและการใช้งาน
 logo-header-elib-rmutt
Digital Library (eLib@RMUTT) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อความรู้ต่าง ๆ ให้สามารถเข้าศึกษาหาความรู้ได้ โดยใช้งานผ่านระบบ Windows  (www.elib.rmutt.ac.th) หรือผ่าน IOS และ Android โดยหาชื่อ elib@RMUTT จากร้านค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

การเข้าใช้ด้วย Application สามารถ login ด้วยรหัสเดียวกับ wifi มหาวิทยาลัยฯ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
 11863299_403162243212939_578675147902919330_n McGraw-Hill eBook Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill Education (MHE) ให้บริการเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาศาสตร์ และธุรกิจ ตลอดจนแนวข้อสอบและคู่มือช่วยในการศึกษาค้นคว้า สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.mhebooklibrary.com/

 • รายการ e-book ที่บอกรับ คลิก
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
  CRCnetBASE เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File เพิ่ม Collection 2010 (April) – 2011 (March)– Full Text มีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print ได้ สามารถโหลด Citation ได้  สามารถใช้งานได้ที่ http://library.rmutt.ac.th หรือ http://www.crcnetbase.com

 • รายการ e-book ที่บอกรับ คลิก CRC LIST
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
eBook Academic Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาดและความครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://search.ebscohost.com

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
EBSCO eBook Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับโดย สกอ. ซึ่งเดิมที่รู้จักเป็น NetLibrary การสืบค้น สามารถเข้าสืบค้นได้โคยครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสั่งพิมพ์และบันทึกได้ครั้งละ 1 หน้า และสูงสุดไม่เกิน 60 หน้า ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดยืมหนังสือออกจากระบบได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://search.ebscohost.com

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
ScienceDirect ให้บริการ Journal/book ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ ฯลฯ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน

 • รายชื่อวารสารที่ สกอ. บอกรับ คลิกที่นี่
 • รายชื่อ e-Book ที่มหาวิทยาลัยฯ บอกรับ คลิก
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Logo_Springer Link Springer Link เป็นฐานข้อมูลทางด้านงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ โดยมีเนื้อหาคลอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร เป็นต้น

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
E-Library_logo ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) เป็นระบบที่ใช้โปรแกรม I Love Library สำหรับจัดทำหนังสือให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book หรือ e-Magazine)  เช่น หนังสือ วารสาร จุลสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และอื่นๆ ในการสร้างแหล่งข้อมูล E-Library เพื่อเพิ่มโอกาส การเรียนรู้ ของนักศึกษา และบุคลากรในองค์กรและภายนอกองค์กร และเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หนังสือและสื่อต่างๆ ขององค์กร  สู่ผู้สนใจผ่านเครือข่าย Internet หรือ Intranet โดยการเผยแพร่ผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์

 • คู่มือการใช้งาน คลิก

หมายเหตุ : สามารถใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยออนไลน์เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากอยู่นอกเครือข่ายจะต้องใช้งานผ่าน ระบบ VPN ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9039

2 pings

 1. […] ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ e-book  ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็ม สะดวก รวดเร็วในการค้นหา http://www.library.rmutt.ac.th/e-book […]

Leave a Reply