Aug 19

รู้ก่อนเป็นก่อน Windows 7

ผู้แต่ง : สยาม  สงวนรัมย์

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2552

บรรณลักษณ์ : 120 หน้า

ISBN : 978-974-212-954-5

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.76.O63 ส319ร

เนื้อหาโดยสังเขป

Windows 7 ระบบปฏิบัติการล่าสุดจากไมโครซอฟท์ ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมเร็วกว่าเดิม ใช้ทรัพยากรระบบที่น้อยกว่าเดิม ปลอดภัยกว่าเดิม เป็น Windows ที่จำทำให้ประทับใจกว่าเวอร์ชั่นก่อนๆ สำหรับหนังสือเล่มนี้ รู้ก่อน เป็นก่อน Windows 7 จะแนะนำคุณสมบัติใหม่ต่างๆ ของ Windows 7 พร้อมกับแนะนำการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน (Step-by-Step) ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ และสามารถทำตามได้อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=306

Aug 18

บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ปี 2553

บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ปี 2553
RMUTT : SCIENCEDIRECT  http://www.sciencedirect.com/
Reference database ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-Book ด้าน Energy & Engineering
และ 8 Reference databases subscribed by Thai Library Integrated System (ThaiLIS) – UniNet, for Thai universities for the Year 2009

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=279

Aug 17

ฐานข้อมูล Corpuscและ ฐานข้อมูล Hoovers

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกระดับ และ เจ้าหน้าที่ ใช้งานฐานข้อมูล Corpus ซึงรวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และ ฐานข้อมูล  Hoovers ซึ่งให้รายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกสามารถติดต่อขอ uresname และ Password ในการเข้าระบบ Corpus โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาติดต่อ ที่ตึกสำนักงาน ICT ชั้น 1 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันและเวลาราชการ

ฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus) :
ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มี
ในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญใน การนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 บริษัทในประเทศ ( http://
www.bol.co.th/corpus)

ฐานข้อมูล Hoover :
เป็นฐานข้อมูลด้านธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ
มี ข้อมูลบริษัททั้งสิ้น 32 ล้านบริษัท ให้ข้อมูลบริษัทเชิงลึก

โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ สามารถสืบค้นได้จากชื่อบริษัท ชื่อบุคคล และ ประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องการได้ (http://www.hoovers.com)

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=249

Aug 16

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยและ e-Book

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล งานวิจัย  CRCnetBASE ,  Cambridge Book Online ,eBrary, สำนักพิมพ์ ISEAS  , สำนักพิมพ์ Dorling Kindersley

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=215

Aug 09

Natural climate variability and global warming

บรรณาธิการ : Richard W. Battarbee
: Heather A. Binney
เนื้อหาโดยสังเขป
This book brings together some of the most prolific names in their field to create a sound and interesting look into this area.” (The Environmentalist, November 2009)   “It highlights the need to improve not only our understanding of the physical system through time but also our knowledge of human influence on the climate system and vice versa.”

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=169

Aug 09

Laughing at the CIO


ผู้เขียน : Bob Boiko
เนื้อหาโดยสังเขป
Laughing at the CIO illustrates the problem facing many organizations around the world, where the value and strategic impact of information is misunderstood or simply bluntly ignored…No matter what your title is, the book is highly recommended reading for all of those intersted in the future well-being of their organizations.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=164

Aug 09

ชุดฝึกอบรมออนไลน์ “การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ”

Online Traing Package
for English Acadamic Papers
By Associate Professor Dr. Alas Vanijdee

เนื้อหาในหลักการเขียนบทความวิชาการประกอบด้วยหลักการเขียนบทความวิชาการ
กระบวนการเขียนโดยทั่วไปมุ่งเน้นให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาการเขียนบท
ความภาษาอังกฤษต่อไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=140

May 03

แนะนำสื่อการเรียนรู้

รายวิชา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ผู้สอน โดย ดร.ปภาภัทร อัครางกูร
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี
บทที่ 2 ทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม,
บทที่ 3 อุปสงค์ต่อแรงงานและการพัฒนามนุษย์ ,
บทที่ 4 อุปทานต่อแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,
บทที่ 5 ตลาดแรงงาน ,
บทที่ 6 การว่างงาน ,
บทที่ 7 การกระจายเงินได้ส่วนบุคคล ,
บทที่ 8 การวางแผนกำลังคน,
บทที่ 9.1 เศรษฐทรัพย์ ,
บทที่ 9.2 เทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์ ,
บทที่ 9.3 นโยบายการพัฒนาทรัพยาการมนุษย์ของรัฐ ,
บทที่ 10 ผลได้และประสิทธิผลในการลงทุนทุนมนุษย์ ,
บทที่ 11 กรณีตัวอย่างการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=8