Sep 01

ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาในโครงการอบรม International Web Design Contest (iWDC)  และ International Short Film Contest(iSFC)  และ International Computer Programming Contest (iCPC)
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมือเวลา11.00-12.00 น.
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่นต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26896

Aug 18

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

gale_logoขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile   ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560   ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ
และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655    สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26535

Aug 09

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีบันทึกเทปถวายพระพร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยรองอธิการบดี และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมเมธาวี อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมวัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีบันทึกเทปถวายพระพร Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26821

Aug 07

ขอแจ้งวันปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ ดังนี้

 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 – วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 – ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

***วันที่ 13 สิงหาคม 2560  –  เปิดบริการตามปกติ*** Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26814

Aug 02

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักฯ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมนำชมงานบริการห้องสมุด ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันนี้ 1 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ มทร.ธัญบุรี Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26677

Jul 29

ขยายพื้นที่เปิดบริการช่วงสอบเป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งขยายพื้นที่เปิดบริการช่วงสอบกลางภาค ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4  เปิดบริการถึงเวลา 24.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2560 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26666

Jul 05

แจ้งวันปิดทำการเดือนกรกฎาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้

 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 – วันอาสาฬหบูชา
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 – วันเข้าพรรษา
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 – ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 – วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26650

Jun 02

แจ้งเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ปิดทำการเวลา  12.00 น.
เนื่องจากได้มีการกำหนดจัดงานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์  4  หน่วยงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 “จตุรมิตรเกมส์” ขึ้นในวัน 7 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.30 น.  ณ ยิมเนเซี่ยมราชมงคลธัญบุรี   โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี  กองประชาสัมพันธ์  และกองพัฒนานักศึกษา ทางสำนักฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26614

May 30

สำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา

อาคารวิทยบริการ จะดำเนินการสำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา ขอแจ้งสิ้นสุดการยืมหนังสือตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สามารถเริ่มยืมได้ตามปกติในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 จึงขอแจ้งการปิดพื้นที่บริการเพื่อดำเนินการสำรวจหนังสือ ดังนี้

 • ปิดชั้น 4  –   วันจันทร์ที่ 29พฤษภาคม 2560
 • ปิดชั้น 3   –  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
 • ปิดชั้น 2   –  วันพุธที่  31 พฤษภาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26603

May 23

แจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการยืม-คืนหน้งสือ

กำหนดวันสิ้นสุดยืม- คืน หนังสือประจำภาคการเรียนที่ 2/2559  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และสามารถยืมหนังสือได้ตามปกติเริ่มวันที่ 2 มิถุนายน 2560  สำหรับผู้ที่ไม่คืนหนังสือตามกำหนดจะมีผล ดังนี้

 1. เสียค่าปรับ 3 บาท /วัน/เล่ม
 2. สำหรับนักศึกษา
  – ไม่สามารถเข้าดูเกรดในระบบทะเบียนนักศึกษา และชำระค่าลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปได้

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26574