Tag: เยี่ยมชม

Sep 12

เยี่ยมชม

กองพัฒนานักศึกษา นำคณะครู และนักเรียน โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา จำนวน 200 คน  เยี่ยมชมห้องสมุด วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554  ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=7452

Jun 08

ภาพกิจกรรม : เยี่ยมชม

         

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=5172

May 18

ม.ราชภัฏพระนคร เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีนายพงศ์พิชญ์ ต่วนผู้ษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะเยี่ยมชมการปฏิบัติงานส่วนต่างๆ  ณ อาคารวิทยบริการ 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=4922

Jan 04

เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

อาจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนา ต้อนรับ Mr.Mu Jung Byun ผู้บริหารจาก  Human Resource Service of Korea (HRD Korea)  ถือโอกาสที่มาลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ งานผลิตสื่อการศึกษาและบริการ Edutainment Zone โดยมี ดร.ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ ผู้นวยการกองพัฒนานักศึกษานำชม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3402