Jul 02

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Zone)

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)    ฝึกฝนทักษะการพูด การติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้และสามารถในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

จัดกิจกรรมทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น.    ณ ห้อง Discussion 3-6  ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ ตารางเดือนสิงหาคม กำหนดจัดวันที่  6 สิงหาคม  และ  27 สิงหาคม 2562 รอบละ 10 คน

สนใจลงทะเบียนออนไลน์

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30533

Jun 21

ต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ นายนฤดล ดามพ์สุกรี หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และคณะจำนวน 10 คน  เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน  และระบบห้องเรียนออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30500

Jun 21

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและค้นคว้าศึกษาเพื่อนำไปวิเคราะห์ในชั้นเรียน

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30482

Jun 19

ขอเชิญนักศึกษามทร.ธัญบุรี ร่วมโครงการ HANDMADE MAKET RMUTT

ขอเชิญนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ ตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา HANDMADE MAKET RMUTT (ฟรี)

กิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา โดยให้นักศึกษาสามารถนำสินค้าที่ผลิตเองมาวางจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ได้ศึกษาและนำมาจัดจำหน่าย เป็นการพัฒนาสินค้าของตนเอง การหารายได้ รวมถึงการฝึกประสบการณ์ด้านการตลาด Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30479

Jun 12

ขอแจ้งเวลาปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร ขอแจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการ

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562  ปิดทำการเวลา 20.00 น.  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30440

May 27

ขอแจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ  เดือน มิถุนายน 2562 ดังนี้  

3 มิถุนายน 2562   :  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30422

May 17

การยืมหนังสือผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ  ขอแจ้งให้นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิก และต่ออายุสมาชิกเพื่อยืมทรัพยากรสารนิเทศ  ในเวลา 8.30- 20.30 น. ของทุกวัน

ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 20.30 น.  เป็นต้นไป  ผู้ใช้บริการต้องยืม-คืนหน้งสือผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโมัติเท่านั้น  สอบถามเพิ่มเติมที่งานบริการยืม-คืน  โทร.0 2549 3643

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30411

May 14

แจ้งวันปิดทำการ (ดับกระแสไฟฟ้า)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562  เนื่องจากกองอาคารสถานที่ แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า  เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30406

May 08

ขอแจ้งวัน อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือน พฤษภาคม 2562 ดังนี้

  • วันที่ 6 พฤษภาคม    –  วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง รัชกาลที่ 10
  • วันที่ 9 พฤษภาคม    –   วันพืชมงคล
  • วันที่ 18 พฤษภาคม –   วันวิสาขบูชา
  • วันที่ 20 พฤษภาคม –   ชดเชยวันวิสาขบูชา

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30344

May 07

แจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการ  เนื่องจากจะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ขอแจ้งปิดบริการเวลา 20.00 น.   จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30362