Jun 05

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายวิรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนนักฯ ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28664

May 21

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate     สามารถใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก้นยายน 2561

Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระและวีดีโอ ในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆ   สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28650

May 16

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล SciVal

ฐานข้อมูล  SciVal    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)  สามารถทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2561

SciVal เป็นแพลทฟอร์มหรือเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ Research Performance Assessment และเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก พัฒนาขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เปิดบริการในปี 2552 ในชื่อว่า SciVal Spotlight เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรวิจัยหนึ่งๆ โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus  สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28638

May 07

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้

• วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – วันพืชมงคล
• วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 – วันวิสาขบูชา

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28598

Apr 20

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลGale Academic OneFile

Gale Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ   สามารถใช้งานได้ที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  รายละเอียดเพิ่มเติม  Gale Academic OneFile 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28526

Mar 28

เวลาเปิดทำการ / ภาคฤดูร้อน

เวลาเปิดทำการ / ภาคฤดูร้อน   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ดังนี้

• วันจันทร์ – วันศุกร์       เวลา 08.30 – 21.00 น.
• วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 08.30 – 21.00 น. (เวลาเดิม)

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28426

Mar 28

ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการเนื่องในวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2561 ดังนี้
• วันที่ 6 เมษายน 2561 – วันจักรี
• วันที่ 12- 16 เมษายน 2561 – วันสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28423

Mar 23

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์  และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวส.) พร้อมหัวหน้าฝ่าย ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ” ให้กับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28152

Mar 22

แจ้งย้ายหนังสือหมวด Q-Z ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3

เนื่องจากอาคารวิทยบริการเตรียมดำเนินปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3  ขอแจ้งการย้ายหนังสือหมวด Q-Z ดังนี้

  • หมวด Q-Z  (ภาษาไทย)        ย้ายไปที่ ชั้น 2
  • หมวด Q-Z (ภาษาอังกฤษ)  ย้ายไปที่ ห้อง e-Library  ชั้น 3

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28097

Mar 05

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประเทศฟิลิปปินส์

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการและอาคาร I Work เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์

คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์

 

 

 

 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27950