pluemchit sorawech

Author's posts

Dec 27

เปิดรับสมัครเรียนอบรมด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษา AUA

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ    เข้ารับการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษา AUA  ภาคเรียนที่ 6/2553  เปิดเรียน Level 2, 4, 6, 7   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ค่าเรียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ธัญบุรี 1,500 บาท  บุคคลภายนอก 3,000 บาท   สมัครและชำระเงินค่าเรียนได้ที่ อาคารฝึกอบรม (ict Training)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  โทร.0-2549-4079, 0-2549-3085  หรือดูตารางเรียนที่เว็บไซต์ http://www.aua.rmutt.ac.th/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3290

Dec 23

บริการแจ้งข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ(SMS)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการแจ้งข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)  แจ้งเตือนครบกำหนดคืนทรัพยากรสารนิเทศ การคืนหนังสือ และ CD ให้ตรงตามกำหนดโดยกำหนดส่งSMSทุกวันจันทร์  และบริการข่าวสารอื่นๆ  จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านกรุณาส่งคืนทรัพยากรสารนิเทศให้ตรงตามกำหนด เพื่อประโยชน์ของสมาชิกจะได้รับจากการรับบริการนี้ และป้องกันมิให้เกิดค่าปรับจากการลืมส่งหนังสือคืนตามกำหนด  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3229

Dec 22

นักศึกษา AIT ปริญญาโทและปริญญาเอก เยี่ยมชม

นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 โดยมีอาจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา และผศ.ระพีพัฒน ภาสบุตร ให้การต้อนรับ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3198

Dec 22

เชิญชวนใช้ตราสัญลักษณ์ราชมงคลธัญบุรี 36 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนใช้ตราสัญลักษณ์ราชมงคลธัญบุรี 36 ปี  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ผู้ออกแบบสัญลักษณ์ โดย รศ.วรพงศ์ วรชาติอุดม  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด คลิก 36 ปี ราชมงคลธัญบุรี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ่านประวัติ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3176

Dec 20

ขอเชิญนักศึกษาร่วมแข่งขันการออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า Trolley Bus โดยสร้างภาพลักษณ์ให้มีความเป็นไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสำนักงานคณะการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแสดงความสามารถ ศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ในการประกวดออกแบบรถ “Trolley Bus” โดยสร้างภาพลักษณ์ให้มีความเป็นไทย  รวมเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3169

Dec 20

TDC (Thai Digital Collection) บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยฉบับเต็ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3150

Dec 16

President of Yeungnam University เยี่ยมชม

ผศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนา ให้การต้อนรับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นำคณะผู้บริหารจาก Yeungnam University ประเทศเกาหลี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยฯ โดยมี Dr. Hyo Soo Lee, President of Yeungnam University  Dr. Seungwoo Park, Professor of Sociology (Director of Multicultural Education & Research Institute)  Mr. Wooseok Jun, Secretary to the President เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3070

Dec 14

มทร.ธัญบุรี จัดสัมมนาวิชาชีพการแนะแนวสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพการแนะแนวในสถานศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553  น.  ณ ห้องเมธาวี ชั้น  5  อาคารวิทยบริการ  เพื่อถ่ายทอดความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพการแนะแนวในสถานศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3052

Dec 13

เปิดรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับ AUA Language Center Thanyaburi

ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษา AUA  ภาคเรียนที่ 6/2553 เปิดเรียน Level 2, 4, 6, 7   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553    ค่าเรียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ธัญบุรี 1,500 บาท  บุคคลภายนอก 3,000 บาท สมัครและชำระเงินค่าเรียนได้ที่ อาคารฝึกอบรม (ict Training) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  โทร.0-2549-4079, 0-2549-3085  หรือดูตารางเรียนที่เว็บไซต์ http://www.aua.rmutt.ac.th/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3032

Dec 07

ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบวันเสาร์-อาทิตย์ถึงเวลา 21.00 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ขอแจ้งขยายเวลาเปิดให้บริการอาคารวิทยบริการช่วงสอบให้กับนักศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ถึงเวลา 21.00 น.  เริ่มระหว่างวันที่ 11-12  และวันที่ 18-19 ธันวาคม 2553  เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=2955