Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

Oct 12

บริการห้องสมุดช่วงปิดเทอม

ระหว่างวันที่ 11-31 ตุลาคม 2553 อาคารวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการดังนี้วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. วันเสาร์ -วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=647

Oct 11

จุดบริการ Wifi- RMUTT

จุดบริการ WiFi-RMUTT วันจันทร-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. – เคาน์เตอร์บริการ IT Zone ชั้น 1 เวลา 16.30-21.00 น – ห้อง Notebook Zone ชั้น 3 วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น. – เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 Last Updated ( Wednesday, 23 September 2009 ) จุดบริการ WiFi-RMUTT วันจันทร-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. – เคาน์เตอร์บริการ IT Zone ชั้น 1 เวลา 16.30-21.00 น – ห้อง Notebook Zone ชั้น …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=620

Oct 11

ระเบียบการให้บริการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ.2550 ————————————————————- โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า ด้วยการใช้ห้องสมุดเพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมอาศัยอำนาจตามความในมาตราแห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ . 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า ด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ.2550” ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการใช้บริการของ สำนักวิทยบริการ พ.ศ.2548 ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาความในระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “ห้องสมุด” หมายความว่า ห้องสมุดที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ “วัสดุสารนิเทศ” หมายความว่า หนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่นทุกชนิดที่จัดให้บริการในห้อง สมุดไม่ว่าจะปรากฏในรูปของวัตถุ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ถบหรือวัสดุบันทึกภาพ เสียง หรือข้อมูลใด ๆ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=582

Oct 11

ชั้นที่ 2

ชั้น 2 บริการห้องสมุดเฉพาะทาง หมวด M ดนตรี                       หมวด N ศิลปกรรม      หมวด P ภาษาและวรรณคดี หมวด TT งานฝีมืองานประดิษฐ์  หมวด TX อาหาร Edutainment Zone บริการยืม- คืนโสตทัศนวัสดุ บริการสืบค้นข้อมูล OPAC ห้องภาษา บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการถ่ายเอกสาร งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (วิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=575

Oct 11

ชั้นที่ 3

ชั้น 3 Notebook Zone บริการหนังสือทั่วไปหมวด Q – Z บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการสืบค้นข้อมูล OPAC ห้อง Discussion 3-1  3-2  3-3  3-4  3-5  3-6 บริการสืบค้นฐานข้อมูลและงานวิจัย

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=572

Oct 11

ชั้นที่ 4

ชั้น 4 หนังสือทั่วไปหมวด A-L วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล บริการหนังสืออ้างอิง นวนิยาย และเรื่องสั่น เอกสารราชมงคล (รม.9) หนังสือพิมพ์ย้อนหลัง บริการสืบค้นข้อมูล OPAC ห้อง Seminar 4-1 ห้อง Discussion 4-1  4-2

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=568

Oct 11

ชั้นที่ 5

ชั้น 5 ศูนย์บ่มเพราะผลิตสือการเรียนสำหรับการสอน ห้องสติ-สันติ หนังสือหมวด BQ (พุทธศาสนา) ห้องประชุมเมธาวี (120 ที่นั่ง) ห้องคอมพิวเตอร์ผลิตสือ  (24 ที่นั่ง) งานผลิตสื่อ / Studio ห้อง Discussion 5-1

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=565