Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

Oct 12

การใช้ Notebook พิมพ์งานด้วยระบบ SafeCom

การใช้ Notebook ส่วนตัวในการพิมพ์งานด้วยระบบ SafeCom ที่เปิดให้บริการ ณ อาคารวิทยบริการและ อาคารสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาว์นโหลด โปรแกรมเพื่อการติดตั้ง  (คลิก)การใช้ Notebook ส่วนตัวในการพิมพ์งานด้วยระบบ SafeCom แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆดังนี้ ขั้นตอนการ Install SafeCom บน Notebook ของนักศึกษา 1.  ทำการลง SafeCom ลงบน Notebook ของนักศึกษา (07037005.exe 2.  เปิด File ดังกล่าวขึ้นมาดังภาพ 3.  เมื่อพบหน้าจอดังภาพให้เลือก Client 4.  เมื่อพบหน้าจอดังภาพให้ใส่ในช่อง Group ว่า SafeCom 5.  Click Next > ต่อไปจนเสร็จแล้ว Restart เครื่อง ขั้นตอนการ Add Printer บน Notebook …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=680

Oct 12

ติดต่อสอบถามข้อมูลห้องสมุด

Written by Jatuporn Panjoi Tuesday, 08 September 2009   เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อภายในงานให้บริการอาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Library line : 0-2549-3636 งานบริการตอบคำถามเกี่ยวกับห้องสมุด : 1. สนธยา ทองดี (ดา)    ชั้น 2 E-mail : โทร : sontaya37@hotmail.com 0-2549-3658 2. สมใจ วงศ์บุญรอด (สมใจ)  ชั้น 3 E-mail : โทร : vongboonrod@hotmail.com 0-2549-3653  3. สุปราณี  ใจแกล้ว    ชั้น 4    E-mail : โทร : sontaya37@hotmail.com  0-2549-3641 งานบริการยืมคืนหนังสือ: …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=672

Oct 12

โครงการลดโลกร้อน“เปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้”

โครงการลดโลกร้อน “เปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้” “ลดปริมาณขยะ ช่วยประหยัดทรัพยากร เริ่มเสียก่อนที่ตัวคุณ” รับบริจาคกระดาษสำหรับรีไซเคิล ณ ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=655

Oct 12

งานบริการโสตทัศนวัสดุ

ปิดเทอมนี้ งานโสตทัศนวัสดุ ชั้น 2 ขอแจ้งปิดบริการตั้งแต่วันที่ 12-17 ต.ค.53 เพื่อทำการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ แผ่นหนัง คอมพิวเตอร์ และจะเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 53 เป็นต้นไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=651

Oct 12

บริการห้องสมุดช่วงปิดเทอม

ระหว่างวันที่ 11-31 ตุลาคม 2553 อาคารวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการดังนี้วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. วันเสาร์ -วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=647

Oct 11

จุดบริการ Wifi- RMUTT

จุดบริการ WiFi-RMUTT วันจันทร-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. – เคาน์เตอร์บริการ IT Zone ชั้น 1 เวลา 16.30-21.00 น – ห้อง Notebook Zone ชั้น 3 วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น. – เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 Last Updated ( Wednesday, 23 September 2009 ) จุดบริการ WiFi-RMUTT วันจันทร-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. – เคาน์เตอร์บริการ IT Zone ชั้น 1 เวลา 16.30-21.00 น – ห้อง Notebook Zone ชั้น …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=620

Oct 11

ระเบียบการให้บริการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ.2550 ————————————————————- โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า ด้วยการใช้ห้องสมุดเพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมอาศัยอำนาจตามความในมาตราแห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ . 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า ด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ.2550” ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการใช้บริการของ สำนักวิทยบริการ พ.ศ.2548 ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาความในระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “ห้องสมุด” หมายความว่า ห้องสมุดที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ “วัสดุสารนิเทศ” หมายความว่า หนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่นทุกชนิดที่จัดให้บริการในห้อง สมุดไม่ว่าจะปรากฏในรูปของวัตถุ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ถบหรือวัสดุบันทึกภาพ เสียง หรือข้อมูลใด ๆ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=582

Oct 11

ชั้นที่ 2

ชั้น 2 บริการห้องสมุดเฉพาะทาง หมวด M ดนตรี                       หมวด N ศิลปกรรม      หมวด P ภาษาและวรรณคดี หมวด TT งานฝีมืองานประดิษฐ์  หมวด TX อาหาร Edutainment Zone บริการยืม- คืนโสตทัศนวัสดุ บริการสืบค้นข้อมูล OPAC ห้องภาษา บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการถ่ายเอกสาร งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (วิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=575

Oct 11

ชั้นที่ 3

ชั้น 3 Notebook Zone บริการหนังสือทั่วไปหมวด Q – Z บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการสืบค้นข้อมูล OPAC ห้อง Discussion 3-1  3-2  3-3  3-4  3-5  3-6 บริการสืบค้นฐานข้อมูลและงานวิจัย

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=572

Oct 11

ชั้นที่ 4

ชั้น 4 หนังสือทั่วไปหมวด A-L วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล บริการหนังสืออ้างอิง นวนิยาย และเรื่องสั่น เอกสารราชมงคล (รม.9) หนังสือพิมพ์ย้อนหลัง บริการสืบค้นข้อมูล OPAC ห้อง Seminar 4-1 ห้อง Discussion 4-1  4-2

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=568