Oct 11

ชั้นที่ 5

ชั้น 5
ศูนย์บ่มเพราะผลิตสือการเรียนสำหรับการสอน
ห้องสติ-สันติ หนังสือหมวด BQ (พุทธศาสนา)
ห้องประชุมเมธาวี (120 ที่นั่ง)
ห้องคอมพิวเตอร์ผลิตสือ  (24 ที่นั่ง)
งานผลิตสื่อ / Studio
ห้อง Discussion 5-1

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=565

Oct 06

รายการการทำหุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม

รายการการทำหุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม
อาจารย์ผู้สอน  อ.สุรยุทธ์ เพ็ชรพลาย
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=474

Oct 05

รายการการอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)ให้แก่เยาวชน

รายการการอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)ให้แก่เยาวชน
อาจารย์ผู้สอน ผศ.คำรณ สุนทรานนท์
หน่วยงาน ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกอบด้วย 8 ตอน ดังนี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=467

Oct 05

รายวิชา หลักการตลาด (Principles of Marketing)

รายวิชา หลักการตลาด (Principles of Marketing)
อาจารย์ผู้สอน โดย คณาจารย์ภาควิชาการตลาด
หน่วยงาน ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=463

Oct 05

รายการการสอนนาฏศิลป์ไทยในทุกระดับชั้น

รายการการสอนนาฏศิลป์ไทยในทุกระดับชั้น
ในโครงการวิจัยทักษะกระบวนการสอนนาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทย
สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์
หน่วยงาน ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=454

Oct 05

ศิลปะป้องกันตัว มวยไทยไชยา

ศิลปะป้องกันตัว มวยไทยไชยา
อาจารย์ผู้สอน  ค่ายศรีวนาไชยารัตน์
หน่วยงาน
สถาบันอนุรักษ์มวยไทยไชยา

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=448

Oct 05

รายวิชา สถิติทั่วไป

รายวิชา สถิติทั่วไป
อาจารย์ผู้สอน  โดย ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์
หน่วยงาน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=440

Oct 05

รายวิชา แคลคูลัส1สำหรับวิศวกร(Calculus1)

รายวิชา แคลคูลัส1สำหรับวิศวกร(Calculus1)
อาจารย์ผู้สอน โดย ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

>>คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=433

Sep 15

Profitable gourmet tea

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2553

บรรณลักษณ์ : 148 หน้า

ISBN :  978-616-530-067-4

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TX 585 อ269

เนื้อหาโดยสังเขป

ชา คือ เครื่องดื่นที่เป็นที่นิยมดื่มไปทั่วโลก หนังสือเล่มนี้จึงได้รวมสูตรเครื่องดื่มประเภทชาเลิศรส ทั้งแบบร้อน แบบเย็น และแบบปั่น หลากหลายเมนูด้วยกัน พร้อมบอกส่วนประกอบและวีธีทำอย่างละเอียด และภาพประกอบสี่สีสวยงาม เหมาะอย่างยิ่งในการใช้เป็นคู่มือสำหรับร้านอาหารและโรงแรม ไปจนถึงการทำเครื่องดื่มประเภทชาสำหรับดื่มเองในบ้านอีกด้วย

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=410

Sep 15

อาหารกับโลหิตจาง

ผู้แต่ง : ทองปลิว ปลื้มปัญญา , สุรางค์รัตน์ คัมภีรยส

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, –

บรรณลักษณ์ : 86 หน้า

ISBN :  978-974-979-736-5

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TX 351 ท281อ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของธาตุเหล็กในอาหาร การใช้ประโยชน์ในร่างกาย ผลของการได้รับไม่เพียงพอ รวมถึงคำแนะนำในการรับประทานอาหารและตัวอย่างตำรับอาหาร ทั้งนี้ยังบอกถึงโอกาสที่จะเป็นภาวะโลหิตจาง และโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก กับอีกทั้งหลากหลายเมนูอาหารที่หนังสือเล่มนี้นำมาเสนอ พร้อมกับส่วนผสมและวิธีการทำ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=406