Tag Archive: ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Aug
02

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

dsc_0100

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักฯ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมนำชมงานบริการห้องสมุด ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันนี้ 1 สิงหาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26677