Tag: ต้อนรับเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

Oct 09

ต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอาคารวิทยบริการ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31017

Dec 15

ต้อนรับผู้ตรวจรับรองมาตราฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27331