Tag: นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด้านงานฝึกอบรม

Oct 12

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด้านงานฝึกอบรม

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4  ศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการงานฝึกอบรม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ณ อาคารฝึกอบรม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29641