Tag Archive: ระบบไฟฟ้ากำลัง

Sep
03

วิศวกรรมการป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูง (เล่ม 1)

123374

ผู้แต่ง : สุชาติ ปรีชาธร พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555 บรรณลักษณ์ : 436 หน้า ISBN :  9786160809615 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 153ส761ว  เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือวิศวกรรมการป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูง เล่ม 1 ประกอบด้วย พื้นฐานความรู้สำหรับวิศวกรรมระบบป้องกัน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในระบบไฟฟ้า กำลังและสามารถวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานของระบบไฟฟ้าได้ ส่วนเนื้อหาในหนังสือเล่มที่ 2 กล่าวถึงการออกแบบระบบป้องกันสำหรับวงจรไฟฟ้าแรงสูงในแต่ละส่วน    

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=13590