Tag: สัมมนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

Mar 30

โครงการสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ 3

หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีกำหนดจัดโครงการสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 26 – 27  มีนาคม 2558   โดยมีพิธีเปิดงานสัมมนาฯ  ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5   อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21866