Tag Archive: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับม.แม่ฟ้าหลวง

Apr
27

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.แม่ฟ้าหลวง

21042560llibraryaritrmutt_04

นายนิติ  วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลการ จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานฝึกอบรม การจัดโครงการการหลักสูตร การอบรมสัมมนาของสำนักฯ  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ            

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26487