Tag: ห้องสมุด

Sep 11

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ H.E.Dr. Hang Chuon Naron รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28964

Mar 05

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประเทศฟิลิปปินส์

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการและอาคาร I Work เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561        

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27950

Nov 13

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ งดนำอาหารเข้ามารับประทานอาหารภายในอาคาร

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน งดนำอาหารเข้ามารับประทานอาหารภายในอาคารวิทยบริการ หรือ ท่านสามารถนำอาหารเข้ามารับประทานได้ที่บริเวณมุมกาแฟ ชั้น 1 เท่านั้น อาหารเพียง 1 ชิ้น ก่อให้เกิดปัญหาได้มากกว่าที่คุณคิด 1 จิตสำนึกที่ท่านมี ช่วยให้ห้องสมุดของเรา สะอาด ถูกสุขลักษณะ ซึ่งในการจัด Zone การรับประทานอาหาร (ชั้น 1 มุมกาแฟ) เพื่อลดปัญหาดังกว่าวในเบื้องต้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23259