Tag: ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี

Sep 10

เปิดฉายภาพยนตร์ที่ห้องมินิเธียเตอร์ มิติใหม่ของการชมภาพยนตร์     

มิติใหม่ของการชมภาพยนตร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  เสนอการรับชมภาพยนตร์ที่ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีวันละ 2 รอบ เช้า-บ่าย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย   เริ่มตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด 02-549 3639  Edutainment Zone ชั้น 2 👍 การเข้าใช้บริการพื้นที่อาคารวิทยบริการ 1. มือถือสแกน QR Code เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ 2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ 3. สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่ ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ป้องการเพื่อลดโอกาสการรับและการกระจายแพร่เชื้อโรค โปรแกรมหนัง  เดือนตุลาคม

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=32147

Aug 23

กำหนดการเปิดบริการตั้งแต่เดือนกันยายน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดการเปิดบริการอาคารวิทยบริการ ต้้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป  เพื่อให้นักศึกษาเตรียมอ่านหนังสือสอบ ดังนี้ 📌วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดวันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 20.30 น. 📌วันเสาร์ -วันอาทิตย์ เปิดวันที่ 5 กันยายน เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 16.30 น. 📌ปิดบริการ : วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 👍 การเข้าใช้บริการพื้นที่อาคารวิทยบริการ 1. มือถือสแกน QR Code เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ 2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ 3. สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่ ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ป้องการเพื่อลดโอกาสการรับและการกระจายแพร่เชื้อโรค …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=32118

Jul 29

อาคารวิทยบริการ เปิดพื้นที่ในรูปแบบใหม่แบบนิวนอร์มอล (New Normal)

อาคารวิทยบริการ ได้เปิดพื้นที่ให้ตามปกติในรูปแบบใหม่แบบนิวนอร์มอล (New Normal) จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในทุกพื้นที่ วันและเวลาทำการ (ช่วงสถานการณ์ Covid-19) เปิด : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิด : วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ ยกเว้น : บริการ Edutainment zone ชั้น 2 บริการจองห้อง Discussion Online (ปิดบริการชั่วคราว)

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=32089

Jul 13

ยินดีต้อนรับนักศึกษา

อาคารวิทยบริการ ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน  อาคารวิทยบริการ ได้เปิดพื้นที่ให้ตามปกติในรูปแบบใหม่แบบนิวนอร์มอล (New Normal) จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในทุกพื้นที่ วันและเวลาทำการ (ช่วงสถานการณ์ Covid-19) เปิด : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิด : วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ ยกเว้น : บริการ Edutainment zone ชั้น 2 บริการจองห้อง Discussion Online (ปิดบริการชั่วคราว)

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=32071

May 29

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องในวันหยุดราชการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=32000

May 01

ขยายกำหนดส่งคืนหนังสือทุกประเภทสมาชิก

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดเลื่อนวันเปิดภาคการเรียนที่ 1/2563 อาคารวิทยบริการ จึงขอแจ้งขยายกำหนดส่งคืนหนังสือทุกประเภทสมาชิก ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 หากมีการเปลื่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31935

Mar 31

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล บริการของอาคารวิทยบริการ ในช่วงสถานการณ์ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน กำหนดปิดบริการ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 Email: library@mail.rmutt.ac.th Facebook: www.facebook.com/RMUTT.Library

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31771

Mar 27

คืนหนังสือที่ตู้คืนอัตโนมัติ

ขยายวันหมดอายุสมาชิกสิ้นสุด summer   ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 63 ขยายกำหนดส่งคืนทุกประเภทสมาชิก กำหนดคืนถึง 12 มิ.ย. 63 [หยุดค่าปรับด้วยในวันดังกล่าว] หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งอีกครั้ง กรณีมีค่าปรับอยู่แล้วระบบจะหยุดค่าปรับแค่ปัจจุบันจนกว่าระบบจะเปิดทำการตามปกติ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31766

Mar 26

ขอแจ้งกำหนดการยืมคืนหน้งสือในช่วงสถานการณ์ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดการในช่วงสถานการณ์ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อาคารวิทยบริการปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. – 30 เม.ย. 63 -ขยายวันหมดอายุสมาชิกสิ้นสุด summer ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 63 -ขยายกำหนดส่งคืนทุกประเภทสมาชิก กำหนดคืนถึง 12 มิ.ย 63 [หยุดค่าปรับด้วยในวันดังกล่าว] หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งอีกครั้ง -กรณีมีค่าปรับอยู่แล้วระบบจะหยุดค่าปรับแค่ปัจจุบันจนกว่าระบบจะเปิดทำการตามปกติ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31757

Jan 10

อาคารวิทยบริการเริ่มเปิดให้บริการตามปกติ เวลา 8.30-16.30 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการเปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2563 เปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น. บริการยืม-คืนหนังสือ ต่ออายุสมาชิก บริการปริ้นงาน และบริการพื้นที่อ่านหนังสือ เนื่องจากใช้เครื่องสำรองไฟในการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ขอแจ้งปิดบริการ computer IT zone และ Edutainment Zone **มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31245