Tag: อนุรักษ์และสืบทอด

Oct 05

รายการการอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)ให้แก่เยาวชน

รายการการอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)ให้แก่เยาวชน อาจารย์ผู้สอน ผศ.คำรณ สุนทรานนท์ หน่วยงาน ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย 8 ตอน ดังนี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=467