Tag Archive: อาคารวิทยบริการ กองอำนวยการงานราชมงคลธัญบุรีเกมส์

Jan
16

แจ้งเวลาปิดทำการ และพื้นที่ให้บริการช่วงงานราชมงคลธัญบุรีเกมส์

%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b22

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดใช้พื้นที่อาคารวิทยบริการ  ชั้น 1 และ ชั้น 2 เพื่อเป็นกองอำนวยการร่วม และ PRESS CENTER งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561  ดังนี้ ปิดงานบริการชั้น 1 (บริการยืม-คืนหนังสือ, IT zone)  และงานบริการชั้น 2 เปิดพื้นที่ให้บริการฉพาะชั้น 3 และ ชั้น 4 ปิดทำการเวลา 16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27406