Tag: อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี

Oct 12

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด้านงานฝึกอบรม

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4  ศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการงานฝึกอบรม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ณ อาคารฝึกอบรม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29641

Oct 09

กิจกรรม Science Show วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม Science Show เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561   โดยได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัวเราล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ นับแต่ความเชื่อมโยงอย่างน่ามหัศจรรย์ของสัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ และ การสาธิตทดลองในกลศาสตร์แบบนิวตัน แรงหนีศูนย์กลาง เป็นแรงเทียมชนิดหนึ่ง มีทิศชี้ออกจากแกนของการหมุน และเสมือนว่าเป็นแรงที่กระทำกับวัตถุที่กำลังหมุน

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29561

Oct 03

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของมทร.ธัญบุรี พร้อมเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29387

Sep 28

ต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นครินทร์  ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษา  และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับฟังการให้ความรู้ แนะนำบริการและวิธีการปฏิบัติ การสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย บริการห้องสมุด และการทำงานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองสาขาของสำนัก ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29142

Sep 11

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ H.E.Dr. Hang Chuon Naron รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28964

Sep 04

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนักศึกษา National Institute of Technology Kagawa College (NITKC) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-12 กันยายน 2561 ณ ห้องSMART Classroom  อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 3  กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29444

Jun 05

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายวิรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนนักฯ ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28664

Jun 10

ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี เมือวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24719

Apr 11

แจ้งเวลาปิดทำการเป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เป็นกรณีพิเศษ ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 ปิดทำการเวลา 16.30 น.  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24466

Apr 11

ขอแจ้งปิดบริการช่วงวันสงกรานต์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน  2559  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการและเทศกาลวันสงกรานต์    และจะเป็นให้บริการตามปกติในวันถัดไป

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24430