Tag Archive: เยี่ยมชมห้องสมุด

Nov
13

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

library@rmutt131158_65

นายธวัชชัย เรืองฉาย หัวหน้าฝ่ายการศึกษาทางไกล และทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะครู และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.และปวส. จำนวน 30 คน  เยี่ยมชม “การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางด้านสารสนเทศ”  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23269

Aug
06

ต้อนรับนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

library@rmutt 030858_05

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี นำนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (IUTs) ภาคฤดูร้อน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับคำแนะนำการใช้บริการอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 3 สิงหาคม 2558                  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22859

Oct
24

ต้อนรับเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

library@rmut221057-073

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรองผู้อำนวยการ ให้ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และอาจารย์จากศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไท เข้าศึกษาดูงาน เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20993

Sep
10

ต้อนรับ ฯพณฯ IM KOCH รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา

เยี่ยมชม ฯพณฯ IM KOCH รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ IM KOCH รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะเข้าศึกษาดูงาน โดยมีนายพงษ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันทร์ รองผู้อำนวยการ นำเยี่ยมชมให้บริการของทางสำนํกฯ ณ อาคารวิทยบริการ     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 7 กันยายน 2557

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20747

Aug
08

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

library@rmut080857-001

ผศ.มโน สุวรรณคำ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4   วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมบริการห้องสมุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21072

Jul
08

วิทยาลัยรัตนโกสินทร์เยี่ยมชม

20140708DSC_0182

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมเข้าศึกษาดูงานผลิตสื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20616

May
20

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยี่ยมชมห้องสมุด

library@rmuttDSC_0073

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ และ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก De La Salle University – Dasmarinas ประเทศฟิลิปปินส์ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างสองประเทศ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าเยื่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20291

Apr
04

ต้อนรับเยี่ยมชม มทร.ล้านนา

library@rmutt030457DSC_0002

ต้อนรับคณะบุคลากรจากงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่   เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20080

Feb
13

ต้อนรับศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา

Library@rmutt _010 เยี่ยมชม130257

ต้อนรับนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวิชาการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการศูนย์ทางเทคโนโนโลยีการศึกษา  เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=19864

Jan
18

ผู้ปกครองนักศึกษาเยี่ยมชมห้องสมุด

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ มหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษา : ร่วมด้วยช่วยพัฒนา ประจำปี 2557 ในงานสถาปนามหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557  นำผู้ปกครองนักศึกษาจะเข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=19348

Page 1 of 3123